Ekomuzeum Krajobrazu Parabiago

>
>

Ekomuzeum Krajobrazu Parabiago

Case Study Contents

1. Dane Ekomuzeum

Nazwa Ekomuzeum

Ekomuzeum Krajobrazu Parabiago

Data utworzenia

2008

Adres

P.zza della Vittoria, 7 - Parabiago (MI) - Włochy

Telefon

Tel. fisso: 0331/493002
Tel. mobile: 3292107213

1.1. Opis Ekomuzeum

W roku 2008 ekomuzeum w Parabiago zostało utworzone w środowisku miejskim Mediolanu, charakteryzującym się niemożnością poczucia wartości żywego dziedzictwa przez mieszkańców. Poprzez procesy partycypacyjne, wzmocnienie ludzi, szerokie wykorzystanie zasad pomocniczości i współodpowiedzialności, ekomuzeum facylituje pracę szerokiej sieci interesariuszy, ta sieć była w stanie zmapować dziedzictwo, zaopiekować się nim, zarządzać i odtwarzać. Ekomuzeum pracuje nie tylko nad wdrożeniem, ale także inspiruje, również poza swoimi granicami, metodyczne, relacyjne i społeczne zmiany. Takie zmiany, z kolei, sprzyjają modyfikacji krajobrazu i i urzeczywistnieniu części “marzeń” Konstytucji Włoskiej.

1.2. Członkowie Ekomuzeum

Osoba zarządzająca

Raul Dal Santo

Stanowisko
Koordynator Ekomuzeum
Kontakt
Tel. +39 0331493002, Tel. kom. +39 3292107213
Liczba członków zespołu ekomuzeum

Dal Santo Raul – Koordynator – magister nauk przyrodniczych

Vignati Lucia – Pracownik merytoryczny, Biuro Agendy 21 – Centrum Dokumentacyjne – magister nauk przyrodniczych 

Dossena Silvia – Pracownik merytoryczny, Biuro Agendy 21 – Centrum Dokumentacyjne – magister nauk biologicznych

1.3. Szkolenia

Przez lata, Ekomuzeum zrealizowało zajęcia warsztatowe z zakresu edukacji o krajobrazie, których celem byli nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice i dziadkowie, znajomi i osoby starsze z domu opieki. Polegały one na wykładach, wycieczkach z przewodnikiem po terenie i zajęcia z planowania partycypacyjnego.

Celem tych zajęć dydaktycznych mogą być podsumowane następująco:

 1. wiedza o naszym krajobrazie: identyfikacja elementów, które się na niego składają, zrozumienie różnic pomiędzy różnymi krajobrazami i obserwacja ich transformacji.
 2. nauczenie się dostrzegania, jako warunek wstępny do nauki właściwych działań.
 3. szacunek, to znaczy, zachowanie krajobrazu.
 4. Przekazanie krajobrazu przyszłym pokoleniom. Zgodnie z logiką zrównoważonego rozwoju, który jest podstawą procesu Agenda 21, krajobraz musi być także zachowany, bez kompromisu dla jego jakości, i przekazanie go przyszłym pokoleniom.

Stypendia i prace magisterskie zostały zainicjowane na miejscu z uniwersytetami z Mediolanu i szkoły wyższe z regionu.

Były również organizowane szkolenia / spotkania informacyjne na miejscu dla Merytoryczngo-Politycznego Komitetu i dla nauczycieli klas, które uczestniczyły w projektach edukacyjnych.

Ekomuzeum przyczyniło się też do organizacji wirtualnych krajowych i międzynarodowych konferencji na temat ekomuzeum.

Przykłady szkoleń oferowanych przez Ekomuzeum

SZKOLENIE OPISODBIORCY
CZŁONKOWIE EKOMUZEUM (ZESPÓŁ FACHOWCÓW)SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Zajęcia edukacyjne w formie warsztatówEdukacja o krajobrazieDzieci, młodzież, dorośli
Scena na miejscuScena dla uczniów szkół liceów89 uczniów liceów
Stypendia doktorskie na miejscuStypendia doktoranckie14 absolwentów różnych uniwersytetów
Studia tematyczne na miejscuStypendia mające na celu tworzenie studiów tematycznych4 studentów Mediolańskiej Politechniki
Wydarzenia warsztatoweWystawy, dzień krajobrazu, dzień MulinoMieszkańcy i goście
Rola ekomuzeów w celach rozwojowych Narodów Zjednoczonych 2030 i działań na rzecz klimatu, 30 września 2021 - online

Ekomuzeum uczestniczyło w wirtualnym Światowym Forum na rzecz Demokracji, międzynarodowej konferencji na temat metod i narzędzi, które ekomuzea mogą wykorzystać w walce z kryzysem klimatycznym i rozwoju ekologicznym i wpierającym.

Ekomuzeum uczestniczyło także w pre-cop26 All4 Climate, podczas którego ekomuzea zastanawiały się, jakiego rodzaju akcje mogą podejmować, żeby walczyć z kryzysem klimatycznym.

X
Tydzień krajobrazu we włoskich ekomuzeach 21-25 czerwca 2021 – onlineEkomuzeum uczestniczyło w wirtualnym webinarze, poprzez który Włoska Sieć Ekomuzeów miała zamiar rozważać rolę ekomuzeów w ochronie krajobrazu, uczestnicząc w części 24 czerwca, "Krajobraz jest krótkim łańcuchem dostaw i gospodarką o obiegu zamkniętym”.X
Krajobraz kulturowy: muzea i turystyka w miasta metropolitalnych, 10 marca 2016Ekomuzeum uczestniczyło w konferencji odbywającej się na Universytecie Bicocca w Mediolanie na temat prawa muzealnego jako kluczowego elementu metropolitalnych krajobrazów kulturowych.X
Usługi edukacyjne i dydaktyczne muzeów naukowych, 30-31 maja 2014Ekomuzeum prezentowało na miejscu swoje doświadczenia na Poziomie Magisterskim I "Ochrona i zarządzanie zasobami przyrodniczymi i historyczno-naukowymi” dla Uniwersytetu w Sienie.X
Ekomuzeum na wycieczce - 19 i 30 maja 2009Ekomuzeum prezentowało swoje doświadczenia na Wydziale Architektury i Społeczeństwa Politechniki Mediolańskiej i przeprowadziło lekcje na kursach odświeżających dla operatorów ekomuzeum we Friuli (region włoski)X

Przykłady zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych

OBSZAR / DZIEDZINA D OPIS SPOSÓB PROWADZENIA (WIRTUALNY / STACJONARNY / WARSZTAT / ETC.)ODBIORCY
CZŁONKOWIE EKOMUZEUM (ZESPÓŁ FACHOWCÓW)SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Zarządzanie i planowanie partycypacyjneWdrożenie narzędzi i metod zarządzania i aktywnej partycypacji interesariuszyZa pośrednictwem materiałów poradniczych, dedykowanej strony internetowej / kursów szkoleniowych lub innych zasobów online (np. webinarów, tutoriali, wideo), seminariów / krótkich szkoleń, stałej edukacji, pomocy eksperckiej w rozwijaniu nowych projektówX
Edukacja muzealnaPrzyjęcie nowych, kreatywnych i innowacyjnych metod uczenia.X
Komunikacja dla ekomuzeumPoprawa umiejętności komunikacyjnych w obszarze partnerstwaX
Rozwiązania techniczne dotyczące wkluczeniaPrzyjęcie nowych metod w celu zwiększenia zdolności do innowacji swoich procesów, ale także swoich usług poprzez szerszą, bardziej zróżnicowaną i inkluzyjną technologię.X

2. Galeria

3. Finansowanie i zasoby

Typ podmiotu
Ekomuzeum
Własność
Publiczna
Status oficjalny
Muzeum zgodnie z krajowym prawodawstwem: Instytucja kulturalna uznawana przez Region Lombardii
Roczny budżet
Annual budget

Roczny budżet

Koszty 2021 2022
Personel 28.800 28.800
Wydruki, publikacje, strona internetowa 0 0
Rozwój Ekomuzeum i tras dla zwiedzających 3.000 3.000
Utrzymanie tras dla zwiedzających 11.000 11.000
Projekt Ecoheritage (koszty podróży, spotkania międzynarodowe, koszty sekretariatu i różne, wytwory intelektualne) 15.000 15.000
Razem 57.800 57.800
Przychód 2021 2022
Współfinansowanie miasta na działalność Muzeum, w tym utrzymanie ścieżek 42.800 42.800
Międzynarodowe badania w ramach projektu Ecoheritage – środki z naszego uczestnictwa w projekcie Ecoheritage 15.000 15.000
Total 57.800 57.800

Ekomuzeum krajobrazu Parabiago jest częścią procesu lokalnej Agendy 21 w Parabiago, który rozpoczął się w roku 2003 dzięki wkładowi Unii Europejskiej. Agenda 21 stworzyła się w swoim pierwszym etapie Raport na temat sytuacji środowiskowej, społecznej i gospodarczej miasta. Następnie w oparciu o Zarządzenie nr 15075 of 8/1/2007 Region Lombardii, jako część Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odnoszącego się do “Promocji lokalnej Agendy 21: energia, krajobraz, turystyka i bioróżnorodność”, przeznaczył dla miasta Parabiago wkład na finansowanie projektu “Ekomuzeum krajobrazu Parabiago”, równy 80% całkowitych kosztów. 

Plan finansowy Ekomuzeum krajobrazu Parabiago pochodzi z budżetu Gminy Parabiago jako organu zarządzającego, który gwarantuje trwałość.

Przez lata Ekomuzeum uzyskało fundusze od innych podmiotów, w celu rozwijania następujących projektów:

 • w roku 2007 Prowincja Mediolan sfinansowała szlak Wergiliański jako część projektu “Il Metrobosco”, trasy turystycznej, służącej odkrywaniu krajobrazu z czasów rzymskich;”
 • Region Lombardii sfinansował 50% całkowitych kosztów pięciu projektów Ekomuzeum w latach 2008, 2009, 2010, 2011 i 2015: dwóch odnoszących się do wzmocnienia tego samego, jeden dotyczył organizacji zajęć edukacyjnych dla szkół i dwa dotyczące tworzenia / realizacji ścieżek przyrodniczych i kulturowych.

Środki zostały też pozyskane od firmy lokalnej, która współpracuje z Ekomuzeum, w szczególności na text opublikowany w roku 2010.

Ekomuzeum jest też partnerem projektu Olona Green Way, współfinansowanego od roku 2017 przez Region Lombardii, Parco dei Mulini i Gminę San Vittore Olona z funduszy Planu Rozwoju Terenów Wiejskich i projektu “Dolina wzywa cię z powrotem”.

W końcu, od roku 2020, Ekomuzeum Parabiago jest partnerem projektu w 100% finansowanego przez Unię Europejską „Ecoheritage – ecomuseums as a collaborative approach for the recognition, management and protection of cultural and natural heritage”, jako część Programu ERASMUS+.

4. Partycypcja Społeczna

 1. Tworzenie mapy parafialna Parabiago została rozpoczęta w roku 2007. Utworzona grupa robocza w ramach forum obywateli spotykała się regularnie w celu zaprojektowania mapy. Najpierw grupa robocza zaprojektowała kwestionariusz, który został dostarczony mieszkańcom. Grupa robocza dokumentowała dziedzictwo kulturowe zgodnie z wynikami badań i mapy zostały zrealizowane przez lokalne szkoły. Mapa została wydrukowana w roku 2008 i rozpowszechniona wśród wszystkich rodzin w Parabiago. Stworzona została mapa multimedialna w celu uaktualnienia i wdrożenia jej zawartości. – Aktywna partycypacja.
 2. Stały proces partycypacyjny został rozpoczęty w roku 2007. Udało się, że złożona sieć aktorów poznała dziedzictwo lokalne, opiekując się nim, zarządzając i odnawiając je, realizując porozumienie o współpracy, które zostało wdrożone z zaangażowaniem znacznych zasobów ludzkich. Stworzono model zarządzania i projekt terytorialny, które były w stanie zająć się i zintegrować aspekty fizyczne, zarządcze i proceduralne, i połączyć interesy ogólne z interesami sektora prywatnego. – Aktywna partycypacja.
 3. Akcje pilotażowe koordynowane przez ekomuzeum od roku 2007/8. Działania angażujące kilku lokalnych aktorów w ramach obszarów tematycznych wybranych podczas procesu partycypacyjnego. – Aktywna partycypacja.
 4. Partycypacyjne planowanie tras ekomuzeum od roku 2007, instytucje, stowarzyszenia, obywatele zaprojektowali niektóre szlaki, które ilustrują główne elementy dziedzictwa społeczności. – Aktywna partycypacja.
 5. Działania edukacyjne od roku 2007 zrealizowano i wciąż jest realizowany ciągły proces edukacyjny wspólnego uczenia się. – Aktywna partycypacja.
 6. Wsparcie akcji prowadzonych przez aktywnych partnerów i obywateli zgodnie z zasadą pomocniczości i poprzez empowerment obywateli od roku 2016. – Aktywna partycypacja.

4.1. Ludność lokalna

Liczba mieszkańców terytorium/miejscowości, gdzie ekomuzeum jest zlokalizowane
Miasto ma około 28 000 mieszkańców
Liczba członków lokalnej ludności zaangażowanych w ekomuzeum
około 50 osób, zaangażowanych w działania ekomuzeum obecnie, nawet jeśli nie w sposób ciągły. Około 20 osób, które współpracują w sieci.

Sposoby uczestnictwa

Ekomuzeum wzięło na siebie rolę facylitatora złożonej sieci aktorów, która umożliwiła poznanie krajobrazu poprzez partycypację i ścieżkę wspólnego uczenia się, wzmocnienie umiejętności, wiedzę i zasoby terytorium, szerokie zastosowanie zasady pomocniczości i współodpowiedzialności. 

Poprzez porozumienie o współpracy z obywatelami, możliwe też było wziąć pod opiekę, zarządzać i zregenerować dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe, w interesie publicznym. Porozumienia podpisane dotychczas są zarówno formalnej i nieformalnej natury. W roku 2016 Ekomuzeum przyjęło rozporządzenie dotyczące aktywnej partycypacji społeczności i promocji procesu żywotności w zakresie opieki, rewitalizacji przestrzeni miejskich, spójności społecznej i bezpieczeństwa. 

Ekomuzeum starało się nie tylko wdrożyć, ale także inspirować zmiany metodologiczne, społeczne i dotyczące relacji, co, w konsekwencji sprzyjało zmianom krajobrazu.

Ekomuzeum tworzy Komitet Merytoryczno-Polityczny, którego celem jest monitorowanie procesu angażowania lokalnych aktorów i określanie Programu Działania (zaangażowani urzędnicy miejscy i radni), Komitet Naukowy (urzędnicy miejscy i wolontariusze), oraz wolontariuszy włączonych w różne działania prowadzone przez Ekomuzeum lub których realizację Ekomuzeum popiera.

4.2. Środowisko społeczne

Liczba odwiedzających z terenu/miejscowości, gdzie ekomuzeum jest zlokalizowane
Nie było to mierzalne
Liczba odwiedzających z zagranicy
Nie było to mierzalne

Formy zaangażowania

Ekomuzeum Parabiago uruchomiło / koordynowało projekty przydatne w turystyce kulturowej, szlaków dla zwiedzających i spacerów przyrodniczych, komunikując ofertę Ekomuzeum w środowisku przedstawicieli hotelarzy.

 1. Szlaki z audioprzewodnikiem. Ekomuzeum stworzyło kilka szlaków partycypacynych, które ilustrują dziedzictwo społeczności poprzez trasy fizyczne (w mieście) i wirtualne (na stronie internetowej i aplikacji na smartphony).
 2. Najlepszymi działaniami / doświadczeniami, które Ekomuzeum oferuje gościom są wycieczki z przewodnikiem organizowane w oparciu o konkretne tematy.
 3. Produkty lokalne. W roku 2014 Ekomuzeum przedstawiło porozumienie o współpracy niektórym rolnikom, rzemieślnikom i handlowcom w celu promocji lokalnych produktów z krótkiego łańcucha dostaw. Produkty Ekomuzeum z Miejskim Oznaczeniem Pochodzenia (De.CO) powstały w oparciu o tradycję (jak ona się rozwinęła i jak były wytwarzane w przeszłości) i innowację (jak produkować lokalną żywność z poszanowaniem rodowiska i równocześnie usług ekosystemu, z którego krajobraz jest najważniejszy).

4.3. Analiza strony www

Typ interwencji możliwy za pośrednictwem strony internetowej

Tylko informacje Możliwość zasugerowania działań Skargi i zażalenia Zakup biletów Otwarty dostęp po zarejestrowaniu się
X
X
Otwarty dostęp

Rodzaje dostępnych propozycji

Sugerowanie celów ekomuzeum Kwestie funduszy Kwestie planowania Kwestie dostępności
X
X

Jakość informacji zwrotnej

Potwierdzenie otrzymania maila jest wysyłane Propozycje są dyskutowanie na poziomie zarządu ekomuzeum Efekty dyskusji są przesyłane
X
X

Ekomuzeum udostępniło wszystkim, przez stronę internetową, dużą ilość dokumentacji multimedialnej: ponad 3 000 stron internetowych w 7 językach (włoskim, angielskim, francuskim, portugalskim, hiszpańskim, niemieckim i w lokalnym dialekcie), 7 000 obrazów, 250 e-booków, 200 plików audio i 30 wideo. Duża liczba interesariuszy, zarówno ze środowiska lokalnego jak i z całego świata, może korzystać z tej dokumentacji, poprzez licencję Creative Common; ten rodzaj licencji pozwala udostępniać, wykorzystywać, modyfikować i tworzyć korzystając z każdego typu narzędziem i formatem, w każdym celu, po prostu cytując źródło.

Tekst został przetłumaczony przez studentów wyższej szkoły w ramach praktyki.

Strona internetowa ma znaczną liczbę stron, ale nie wszystkie mają grafikę odpowiednia na urządzenia mobilne. Duża ilość danych jest nieskatalogowanych nowoczesnymi metodami. Niektóre informacje są dostępne na zewnętrznych stronach z ogólnie trudnym wyszukiwaniem.

5. Innowacje i badania

Innowacją do Ekomuzeum krajobrazu Parabiago jest zmiana, która dotyczy zarówno wymiaru metodycznego (metoda pracy) i sfery relacji, i aspektu społecznego (zmiana kulturowa) służące wprowadzeniu zmiany w wymiarze fizycznym (poprawa krajobrazu) jest de facto modyfikacją wyzwalacza pozytywnych zmian służących poprawie krajobrazu.

 1. Mapy parafialne były pierwszym narzędziem wykorzystanym przez ekomuzeum, zgodnie z modelem angielskich map parafialnych. Jest to partycypacyjne mapowanie krajobrazu, które jest wynikiem wspólnego czytania materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Dzięki mapie parafialnej ekomuzeum osiągnęło następujące cele:
  • realizację partycypacyjnej inwentaryzacji dziedzictwa i długoterminowy plan działania ekomuzeum;
  • aktywizację projektów społecznych mających na celu dobre wykorzystanie dziedzictwa.

  Interaktywna i multimedialna mapa została stworzona, żeby łatwo można ją było aktualizować. W roku 2010 i 2011 Ekomuzeum przyczyniło się, jako partner merytoryczny, do realizacji mapy parafialnej w Mills Park. Wśród efektów należy wymienić: większa świadomość obywateli, poczucie miejsca, rozwój szlaków dla odwiedzających po ekomuzeum.

 2. Ekomuzeum pomagało w tworzeniu porozumień o współpracy z sieciami lokalnych aktorów w celu opieki, komunikacji / interpretacji, wzmocnienia i dobrego wykorzystania dziedzictwa społeczności. Porozumienia o współpracy były następnie aktywowane z mieszkańcami w celu opieki, zarządzania i regeneracji dziedzictwa kulturowego i krajobrazu we wspólnym interesie, co jest wymagane w przypadku horyzontalnej zasady pomocniczości zgodnie z art. 118 ostatniego paragrafu Włoskiej Konstytucji. Ekomuzeum stało się w ten sposób facylitatorem uwalniania energii, udostępniania zasobów we wspólnym interesie w obrębie samej społeczności. Podpisane dotąd porozumienia są zarówno natury formalnej i nieformalnej. W celu uregulowania i promocji wspólnej administracji, Miasto Parabiago, zarządca Ekomuzeum, przyjęło w roku 2016 przepisy dotyczące aktywnej partycypacji społeczności, w celu promocji żywotności procesów służących opiece i rewitalizacji przestrzeni miejskich, spójności społecznej i bezpieczeństwa. Poprzez instrument porozumień o współpracy, dzięki wcześniejszej sieci aktorów lokalnych, nowa energia została uwolniona i wzmocniona w społeczności lokalnej z pozytywnym oddziaływaniem na wspólne zarządzanie dziedzictwem kulturowym.
 3. W roku 2015 Ekomuzeum zaproponowało lokalnej społeczności  projekt na temat Mediolańskiego EXPO “Karmienie planety, Energi do życia!” Krótki łańcuch dostaw żywności chleba z Parabiago został uruchomiony przez wielu lokalnych interesariuszy. 170 hektarów pól rolnych jest uprawianych w oparciu o rolnictwo konserwatywne, które ingeruje w minimalnym stopniu w grunty, zachowuje bioróżnorodność i humus, wprowadza rośliny okrywowe po żniwach i przeciwdziała rozprzestrzenianiu się chwastów; pola są nawożone kompostem, wytwarzanym w lokalnych gospodarstwach z pozostałości roślinnych pochodzących z ogrodów prywatnych i publicznych w Parabiago. Lokalne piekarnie sprzedają chleb, który jest też wykorzystywany w stołówkach szkolnych. Był to pierwszy z wielu produktów ze znakiem towarowym, który certyfikuje produkty wytwarzane w Parabiago (Miejskie Oznaczenie Pochodzenia, De.C.O. jest włoskim akronimem).
 4. W roku 2019 Ekomuzeum dołączyło, wspólnie z Parco dei Mulini i licznymi innymi partnerami, do  projektu „Dolina wzywa cię z powrotem”, którego celem było stworzenie Zintegrowanego Terytorialnego Planu Kultury (PIC-Ter) w Mediolańskiej Dolinie Olony. Projekt odpowiada na Ramowe Prawo Kultury Lombardii nr 25/2016. Głównym celem jest koordynacja pomiędzy wszystkimi podmiotami kultury z całego terytorium, z możliwym pozytywnym wpływem na rozwój społeczny, środowiskowy i gospodarczy

6. Cele rozwoju zrównoważonego (SDGs)

Liczba Celów Zrównoważonego Rozwoju, które są uwzględnione w działaniach ekomuzeum
10
Preferencyjne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Współpraca międzynarodowa, Zrównoważone miasta i społeczności, Działanie w dziedzinie klimatu

Projekty/działania odnoszące się do SDG

PROJEKTY / DZIAŁANIAKRÓTKI OPISSDGREZULTAT
Produkcja żywności i jakość życiaKontynuacja rozwoju lokalnej gospodarki w celu zdobycia doświadczenia w krótkim łańcuchu dostaw produktów rolnych, który łączy rolnictwo-środowisko-turystykę-kulturę-dobrobyt.Dobre zdrowie i jakość życiaEkomuzeum Parabiago usiłowało nie tylko wdrożyć, ale także zainspirować zmiany głównie w wymiarze metodycznym, społecznym I dotyczącym relacji, co w efekcie przyczyniło się zmian jakości krajobrazu, nawet poza granicami ekomuzeum.
Edukacja i działania socjo-kulturoweMonitorowanie i raportowanie postępu rezultatów uzyskanych z projektów edukacyjnych dotyczących rozwoju zrównoważonego, wzmocnienia krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.Dobra jakość edukacji
Porozumienie na rzecz rzeki OlonaPonowne odkrycie i wzmocnienie wspólnego dziedzictwa, tak żeby rzeka Olona, oś rozwoju tego terytorium, stała się znów rzeką cywilizacji, kultury i przyrody, którą była przez tysiąclecia i żeby połączyła znów nowe zamieszkałe tereny miasta wokół swojego biegu.Czysta woda i warunki sanitarne
Produkcja żywności i jakość życiaKontynuacja rozwoju lokalnej gospodarki w celu zdobycia doświadczenia w krótkim łańcuchu dostaw produktów rolnych, który łączy rolnictwo-środowisko-turystykę-kulturę-dobrobyt.Wzrost gospodarczy i dobra praca
Szkolenia i badaniaPromocja nowych partnerstw z interesariuszami współpracującymi z władzami terytorialnymi.Zrównoważone miasta i społeczności
Produkcja żywności i jakość życiaKontynuacja rozwoju lokalnej gospodarki w celu zdobycia doświadczenia w krótkim łańcuchu dostaw produktów rolnych, który łączy rolnictwo-środowisko-turystykę-kulturę-dobrobyt.Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Gospodarka o obiegu zamkniętym, produkty agroekologiczne, edukacja i zalesienieChleb z Parabiago, usługi na rzecz ekosystemu, projekt “Forestami” (3 miliony drzew do roku 2030 w mieście metropolitalnym)Działania w dziedzinie klimatu
Postawienie krajobrazu w centrum zainteresowańJego celem jest studiowanie, konserwacja, wzmocnienie i pokazanie dziedzictwa społeczności, w szczególności krajobrazu.Życie na lądzie
Skupienie się na lokalnym rozwoju zrównoważonymDzięki nowej socjalizacji pomiędzy interesariuszami i szerszym zastosowaniem zasady pomocniczości, niektóre elementy dziedzictwa otrzymały nowe życie lub nową funkcję w celu poprawy rozwoju społecznego, środowiskowego i gospodarczego.Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Krajobraz i planowaniePraca z instytucjami publicznymi w charakterze partnera w celu kontynuacji i poprawy wdrażania Europejskiej Konwencji o Krajobrazie.Partnerstwa na rzecz celów

Ekomuzeum uznało odpowiedzialność za:

 • promocję gospodarki opartej na obiegu zamkniętym, której celem jest zintegrowany rozwój wszystkich ludzi, szczególnie tych, z największymi trudnościami;
 • uznanie krajobrazu kulturowego za wspólne dobro, które wymaga ochrony i wykorzystania w sposób zrównoważony, zarówno pod względem gospodarczym jak i środowiskowym;
 • szacunek dla dziedzictwa kulturowego lokalnego i globalnego;
 • powtarzanie, że dziedzictwo kulturowe jest bardzo ważnym zasobem, ponieważ dotyczy tradycji, relacji społecznych, znaczenia miejsc, ich tożsamości;
 • Podnoszenie świadomości lokalnych produktów, wzmocnienia łańcucha ich produkcji, rozpowszechnianie produktów w społecznościach ekomuzeum;
 • Uruchamianie, w ekomuzeach i muzeach społecznych, jeszcze silniejszych relacji współpracy w celu stworzenia lepszego świata, ze szczególnym uwzględnieniem odwagi, innowacji etycznych, zaangażowania społecznego i odpowiedzialności, żywotności.

7. COVID-19

Podczas okresu lockdownu ekomuzeum Parabiago kontynuowało swoją misję opieki i interpretacji żywego dziedzictwa kulturowego, empowermentu społeczności w zakresie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa do zintegrowanego rozwoju i wzmocnienia świadomości społecznej i samoświadomości dzielonej zbiorowo tożsamości. . 

Środki mające na celu powstrzymanie pandemii doprowadziły ekomuzeum do odkrycia nowych sposobów angażowania, inspirowania i wsparcia odbiorców w próbie zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności.

Postępująca sytuacja epidemiczna nieoczekiwanie przygotowała dla nas także pozytywną niespodziankę, dostarczając nam możliwości do:

 • eksperymentowania z nowymi modelami zachowań, nowymi sposobami odnoszenia się do rzeczywistości;
 • strona internetowa i kanały społeczne udowodniły swoją przydatność w budowaniu skutecznych sieci współpracy pomiędzy ekomuzeami na temat dziedzictwa kulturowego;
 • zagwarantowania gospodarki opartej na obiegu zamkniętym i turystyki w bliskiej okolicy;
 • potwierdzenia znaczenia ciągłości i samowystarczalności w tworzeniu procesów w ekomuzeum.

Podczas dystansu społecznego ekomuzeum Parabago przeprowadziło takie działania:

 1. poprawa dostępności cyfrowej zasobów; 
 2. promocja „turystyki w bliskim otoczeniu” opartej na wycieczkach wirtualnych i z autoprzewodnikiem,
 3. reżyseria konferencji i transmisji wideo
 4. promocja lokalnych produktów
 5. sieciowanie lokalne, krajowe i międzynarodowe.

Zmiany metodyczne i kulturowe zostały osiągnięte. Działania i metody zostały przetestowane, chociaż zdalnie i zgodnie z restrykcjami lockdownu, w celu wsparcia i połączenia społeczności lokalnych i ekomuzeów i regionalnych, krajowych i globalnych sieci między sobą. Ekomuzeum Parabiago działało w ramach sieci włoskich ekomuzeów w celu wypracowania Karty Współpracy “Odlegli ale Zjednoczeni”. Ekomuzea i muzea społeczności we Włoszech i Brazylii “osiągnęły rezultat odnowionej świadomości potrzeb działania lokalnego i myślenia globalnego. Karta zawiera wspólną wizję, wyzwania i odpowiedzialności, przedyskutowane, zaadaptowane i zaakceptowane przez obie grupy narodowe, jako odniesienie do wspólnych działań.

Autorstwa

Lisa Pigozzi, Nunzia Borrelli, Raul dal Santo, Silvia Dossena, Lucia Vignati

Koordynatorzy Naukowi

Leandro França, Barbara Kazior, Óscar Navajas, Manuel Parodi-Álvarez, Lisa Pigozzi, Raul dal Santo, Julio Seoane, Maristela Simão