Moduły szkoleniowe

>

Moduły szkoleniowe

Informacje o Modułach

EcoHeritage stara się promować Ekomuzea jako model zrównoważonego zarządzania opartego na współpracy, które wspomaga identyfikację i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

W tej części można znaleźć ciekawe szkolenia odnoszące się do metod wspierania procesu tworzenia ekomuzeów i innych inicjatyw dotyczących partycypacyjnego zarządzania dziedzictwem, które w ten sposób promują wzrost gospodarczy i spójność społeczną społeczności wiejskich.

Więcej informacji na temat Modułów szkoleniowych

Poniżej, można znaleźć spis treści i wideo wprowadzające do każdego modułu. Po przystąpieniu do określonego modułu można znaleźć:

  • Opis i prezentację modułu
  • Przegląd i cele edukacyjne modułu (w odniesieniu do uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji);
  • Szczegołowa zawartość modułu szkoleniowego
  • Wnioski z modułu
  • Podstawowe idee kluczowe przedmiotu i treści modułu
  • Bibliografia i linki, które pozwolą na pogłębienie wiedzy w zakresie tematycznym modułu

Moduły szkoleniowe są kompleksowe i opierają się na ogólnych zasadach tworzenia ekomuzeum. Można je stosować w różnych kontekstach, uwzględniając inne inicjatywy edukacyjne wspierające wykorzystanie endogennych zasobów, w celu osiągnięcia zrównoważonych ceów społecznych i gospodarczych obszarów wiejskich, tj. inicjatywy Lokalnych Grup Działania czy samorządów lokalnych, które przyczyniają się do aktywnego zaangażowania lokalnych społeczności w ich życie społeczne, kulturalne, gospodarcze i polityczne.

Taki charakter modułów służy także zrozumieniu znaczenia ekomuzeów w zachowaniu dziedzictwa w oparciu o lokalne społeczności, potencjału ekomuzeów jako zasobów w rozwoju terytorium, ich roli w dbaniu o dziedzictwo geologiczne, przyrodnicze i kulturowe, ich roli w interpretacji dziedzictwa i technikach komunikacyjnych, i znaczenia tych instytucji w procesach wspólnej identyfikacji dziedzictwa, jego zarządzania i ochrony.

W każdym module można znaleźć odniesienia do praktycznych doświadczeń zebranych w studiach przypadku.

Można zindywidualizować doświadczenia edukacyjne zgodnie z własnym tempem i potrzebami: można przeporwadzić szybki przegląd wszystkich treści lub dokładnie przestudiować całość moduł po module.

Moduł szkoleniowy 2

Części edukacyjne:

  • Rozumienie zrównoważonego rozwoju i jego celów. Pomiędzy lokalnością i globalnością
  • Projektowanie Zrównoważonego Rozwoju: Definiowanie Priorytetów i Ustalanie Celów
  • Monitorowanie, Oddziaływanie, Raportowanie Zrównoważonego Rozwoju