Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros

>
>

Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros

Case Study Contents

1. Dane Ekomuzeum

Nazwa Ekomuzeum

Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros

Data utworzenia

2012

Adres

Carrer del Via Casilina 634 00177 Roma, Lazio

Telefon

+39 347 077 7788

1.1. Opis Ekomuzeum

Ecomuseo Casilino Ad Duad Lauros zaczęło się od konfliktu, w centrum Casilino okręg ex SDO, który jest pozostałością obszaru archeologicznego zlokalizowanego w centrum ekomuzeum. W roku 2012, gmina chciała przeprowadzić rozwój budowlany i zostało utworzone konsorcjum ośmiu stowarzyszeń, żeby walczyć z tym zagrożeniem. Profesorowie Padiglione i Broccolini, którzy są antropologami i mieszkańcami zaproponowali stworzenie ekomuzeum. Potem, pięć lat później rozpoczęto badania, żeby rozwinąć swoje własne dwutorowe podejście metodyczne. Badanie identyfikuje elementy dziedzictwa i przedkłada je społeczności, która proponuje walory, które są analizowane przez komitet naukowy, który przedkłada je z powrotem lokalnej społeczności do weryfikacji, dzięki czemu dziedzictwo jest udostępnione wszystkim mieszkańcom.

Ekomuzeum jest praktyką dziedziczenia i jest uznane przez Zarząd Miasta V jako swoje priorytety programowe w zarządzaniu, zaaprobowane jednogłośnie uchwałą Rady Miasta 25 lipca 2013, potwierdzone w roku 2015 i w końcu uznane przez Region Lazio w 2019 z określeniem Ekomuzeum o znaczeniu regionalnym. Projekt uzyskał już uznanie MIBAC – Nadzoru Archeologicznego Miasta Rzymu (zapis 13.1.2012 Prot. 1012) i Nadzoru Miejskiego (zapis 29.12.2011 Prot. CF83009), który wykazał gotowość do udziału w dyskusjach merytorycznych nad konkretnymi realizacjami. Negocjacje są drogą do zbudowania nowego porozumienia z podmiotami opisanymi powyżej dla poprawy dziedzictwa archeologicznego, podczas gdy protokół z Głównym Instytutem Niematerialnego Dziedzictwa dla zachowania dziedzictwa niematerialnego. Dlatego, stowarzyszenie na rzecz ekomuzeum, zostało uznane za władzę zarządczą, i jest organizacją woluntarystyczną, która realizuje cele związane z ochroną, zachowaniem i promocją dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu dzielnicy Ad Duas Lauros i sąsiednich ustanowionego jako ekomuzeum miejskie.

Propozycja stworzenia ekomuzeum miejskiego ma ogólnie na celu identyfikację, przeprowadzenie spisu, interpretację ponowne powiązanie materialnych i niematerialnych zasobów kultury znjdujących się na obszarze zainteresowań ekomuzeum, włączając w to niematerialne wytwory kultury rezydentów o obcym pochodzeniu, którzy mają stały wkład we wdrażanie kompleksu dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

Ekomuzeum dąży do ponownego wzmocnienia obszarów rolniczych, przyrodniczych i archeologicznych, aby przeciwdziałać wzrastającej presji budowlanej, dostarczając proaktywnych alternatyw do wykorzystania terenu poprzez odnowę śladów dziedzictwa historyczno-architektonicznego i archeologicznego i naprawę istniejących związków pomiędzy miastem i terenami wiejskimi. Będzie to miało wkład w ponowne odkrywanie rzymskich terenów wiejskich w dzielnicy Casilino, ukrytej i otoczonej przez miasto, które rozrosło się dramatycznie z upływem czasu.

Projekt odkrywa na nowo związki między systemem zieleni, archeologią i żyjącymi poprzez zarys wizji “nowego miasta”, zbudowanego na sieci naturalnych przestrzeni. Z tej perspektywy, inicjatywy są inspirowane przez zasady zrównoważonego środowiska: jakakolwiek forma użytkowania i uprawiania gruntu mająca na celu budowę jest od ręki odrzucana, skupiając uwagę na odnowie istniejących i w szczególności historycznych zagród i XIX-wiecznych willi. Ekomuzeum jest pierwszym krokiem w odnowie rzymskiego rolnictwa, któremu towarzyszy proces zrównoważonego rozwoju lokalnej agro-gospodarki, jako alternatywa dla niepożądanego postępu urbanizacji, która oddziałuje na tereny rolnicze.

Ekomuzeum ma na celu poprawę jakości życia lokalnych społeczności poprzez działania o wysokim zakresie zrównoważoności:

 • tworzenie zielonej infrastruktury zdolnej do poprawy jakości środowiska na obszarze
 • tworzenie sieci produkcji rolniczej zorientowanej na świadome wykorzystanie zasobów
 • prowadzenie projektów służących wzmacnianiu kultury, które skutecznie tworzą sektor gospodarczo-produkcyjny.

1.2. Członkowie Ekomuzeum

Osoba zarządzająca

Claudio Gnessi

Stanowisko
Przewodniczący z uprawnieniami skarbowymi
Kontakt
ecomuseocasilino@gmail.com
Liczba członków zespołu ekomuzeum
 • Członkowie Stowarzyszenia: 11 osób
 • Członkowie zarządu: 5 
 • Komitet naukowy: 6
 • Grupy robocze: 3

Kwalifikacje/szkolenia członków zespołu

Organizacja ekomuzeum jest uformowana na trzech różnych poziomach: zarząd, komitet naukowy i zgromadzenie. Zarząd jest podzielony na sześć różnych eksperckich obszarów tematycznych – historia i sztuka, planowanie miejskie, duchowość, archeologia. Każdy dyrektor ma autonomię działania, w oparciu o cele, budżet i rezultaty.

Komitet naukowy będzie zintegrowany z zespołem zarządzającym, ze względu na wspólnych niektórych członków. Zgromadzenie zaczęło z 12 osobami, a obecnie jest ich 36, jest ono złożone z ludzi i stowarzyszeń z terenu ekomuzeum. Członkostwo jest bezpłatne.

Poniżej analiza kompetencji członków ekomuzeum.

Komitet naukowy tworzą:

 • Claudio Gnessi, dyrektor i koordynator odpowiedzialny za badania nad sztuką współczesną. Jest on projektantem prowadzenia interakcji i ekspertem w zakresie komunikacji i projektowania, o specjalności menadżera kultury i innowatora społecznego.
 • Stefania Ficacci, koordynator badań nad historią współczesną i w obszarze merytoryczno-naukowym. Jest ona badaczem historii miasta i terytorium. Specjalizuje się w rozwoju obszarów peryferyjnych, skupiając się na tożsamości terytorium, ochronie i przekazywaniu pamięci historycznej. Założyła Włoskie Stowarzyszenie Historii Ustnej.
 • Romina Peritore, koordynator badań nad planowaniem miejskim i krajobrazowym. Jest architektem, menadżerem miejskim i doktorem w zakresie polityk terytorialnych i projektów lokalnych. Jej specjalnością naukową jest: europejskie polityki miejskie i transformacja, przestrzeń miejskiej imigracji, rozwój lokalny, zarządzanie w edukacji i administracji, planowanie strategiczne. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia  Testaccio in Piazza, Ecomuseo Casilino Ad duas lauros, członek Stowarzyszenia Zrównoważonej Partycypacji.
 • Alessandra Broccolini, koordynator badań antropologicznych i społecznych. Jest antropologiem i pracownikiem naukowym w Departamencie Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Uniwersytecie Sapienza. Pracuje jako antropolog dziedzictwa kulturowego, politykach peryferiów miejskich i tożsamości w ekomuzeum i demografo-etno-antropologii gminy; w szczególności pracuje nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym i politykami UNESCO.
 • Carmelo Russo, koordynator badań nad świętymi formami. Jest pracownikiem naukowym w zakresie różnorodności religijnych w Cape Town. Jest doktorem historii, antropologii i religii na Uniwersytecie Sapienza i ma licencję naukowa jako badacz. Uczestniczył w działaniach edukacyjnych podczas kursów i seminariów w zakresie antropologii kultury i historii religii. Jest wiceprezesem komitetu naukowego Esquilino Calls Rome. Jego zainteresowania badawcze obejmują: migracje, religię, mniejszości w przestrzeni publicznej, polityki tożsamości i dynamiki religijnej w kontekście liczby mnogiej.
 • Stefania Favorito, koordynator badań nad archeologią i zrównoważonym środowiskiem. Ma stopień naukowy w zakresie literatury i programu archeologicznego, i pracy eksperymentalnej w prehistorii. Jest przewodnikiem turystycznym w Rzymie i prowincji. Współpracowała z Soprintendenza Archeologica w Rzymie jako koordynator archeologiczny przy budowach.

Grupy robocze:

 • Alessio Sidoti, grupa robocza dotycząca lokalnego rozwoju i turystyki kulturowej. Ukończył planowanie i zarządzanie systemami turystycznymi, zakończone po trzech latach rozprawą na temat Camino de Santiago i rozprawą magisterską na temat procesu odnowy Bilbao. Zawsze był zainteresowany rozwojem terytorialnym, ze skłonnością do rozwoju lokalnego w sposób zrównoważony i nastawiony na wzmocnienie społeczności, na ten temat przygotowuje rozprawę doktorską. Doświadczony w organizowaniu wydarzeń, warsztatów i szkoleń. Pracował jako pomoc techniczna dla instytucji publicznych w kontekście programów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych, ze szczególnym odniesieniem do projektów dotyczących organizacji zintegrowanego zaopatrzenia terytorialnego i wzmocnienia turystyki i przemysłu rolno-spożywczego.
 • Carla Ottoni: grupa robocza dotycząca historii kina. Ukończy studia z islamu na podstawie rozprawy dotyczącej kina irańskiego na Fakultecie Studiów Orientalnych Uniwersytetu Sapienza, od roku 2002 była zaangażowana w organizację wydarzeń kulturalnych. Współpracowała z niezależnym czasopismem komicznym 'Kerosene’, pracowała przy międzynarodowym festiwalu filmowym i nadzorowała organizację wydarzeń filmowych zarówno we Włoszech jak i zagranicą. Od roku 202 prowadzi projekt filmowy KarawanFest dotyczący migracji razem z innymi towarzyszami przygody.
 • Giulia Papa: grupa robocza dotycząca projektów z zakresu planowania miejskieg

1.3. Szkolenia

Zespół ekomuzeum potrzebuje szkoleń w zakresie zarządzania, administracji i organizacji wydarzeń.

Społeczność lokalna jest aktywnie włączona w działalność i szkolenia ekomuzeum, of identyfikacji zasobów dziedzictwa do ich ochrony. Stały dialog pomiędzy ekomuzeum i społecznością jest wystarczający do identyfikacji potrzeb szkoleniowych.  

Ekomuzeum ma szeroką ofertę szkoleniową, która może być podzielona na trzy główne aktywności:

 • Szkoła Dziedzictwa – szkolenie dla operatorów ekomuzeum i lokalnej społeczności. Uczestnicy tworzą projekt badawczy dotyczący terytorium, a personel ekomuzeum wybiera trzy projekty. Zwycięzcy rozwijają swoje projekty i zaczynają pracę w ekomuzeum w kolejnym roku.
 • Propozycje projektów badawczych (z badaczami zewnętrznymi).
 • Seminaria (na temat zabytków, sztuki publicznej i historii), które mają różne grupy odbiorców.
 • Działania szkoleniowo-dydaktyczne w szkołach (takie jak “ekomuzeum chłopców i dziewcząt”), narracja własna na temat terytorium, mapy społeczności tworzone przez dzieci. Ekomuzeum organizuje również wizyty z dziećmi, i funkcjonuje to we współpracy ze szkołami średnimi z tego terytorium. Na zakończenie programu szkoleniowego uczestnicy tworzą karty dziedzictwa i organizują wycieczkę z przewodnikiem po terytorium, stając się jego ambasadorami na jeden dzień.

Kursy ekomuzeum mają na celu wzmocnienie umiejętności w obszarze badań, storytellingu i uwydatnienie dziedzictwa kulturowego. Ekomuzeum szkoli nowych facylitatorów ekomuzeum, serwis merytoryczny i badaczy terytorialnych. Po każdym okresie szkoleniowym, ekomuzeum organizuje Dzień Odnowy Terytorium razem z uczestnikami kursów, aby zaprezentować wyniki swojej pracy.

Claudio, prezes ekomuzeum, który jest także dyrektorem artystycznym, zarządza komunikacją, i w przyszłym roku zatrudni pracownika oddelegowanego do zarządzania tym sektorem. Ważne jest, żeby komunikować się także online, i szkolenia online są korzystne w wielkim mieście takim jak Rzym, ponieważ to pozwala pokonać problem odległości. Jest to także wygodne dla osób starszych, które mogą udać się do centrum dla seniorów i postępować zgodnie ze wskazówkami, przy wsparciu operatorów. Ekomuzeum eksperymentowało, podczas pandemii, z różnymi działaniami online, które przebiegły pomyślnie i pozwoliły zwiększyć publiczność ekomuzeum; działania te są w dalszym ciągu oferowane przez ekomuzeum.

Przykłady szkoleń oferowanych przez Ekomuzeum

SZKOLENIE OPISODBIORCY
CZŁONKOWIE EKOMUZEUM (ZESPÓŁ FACHOWCÓW)SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Szkoła dziedzictwaMa na celu kształcenie specjalistów ekomuzeum. Obejmuje też propozycje projektów badawczych.X
SeminariaDotyczy zabytków, sztuki publicznej i historii.X
Szkolenia edukacyjne ze szkołamiAutonarracja na temat terytorium, map społeczności przygotowane przez młodzież, zwiedzania zorganizowane przez dzieci.X
Ekomuzeum małych dziewczynek i chłopców

Proponowana ścieżka pełni funkcję zbudowania nowych, znaczących relacji pomiędzy odbiorcami projektu (dzieci w wieku 5-11 lat) i terytorium, na którym mieszkają i / lub uczą się w miejscowej szkole.

Proces rozpoczyna się od rozpoznania szczególnego znaczenia miejsc, które, zaczynając od ustalonej wartości kulturowej, nabierając wartości kulturowej osobistej, wywołującej emocje i opartej na wyobraźni. W ten sposób budowana jest geografia i przestrzeń emocjonalna, jeśli zostanie przekroczona, będzie coraz bardziej zaludniona, i w ten sposób będzie wzrastać poczucie przynależności, ale również zdolność do wymyślania jej na nowo.

X
Kursy językowe
(Casa Scalabrini)
W Casa Scalabrini organizowane są różne kursy zarówno dla gości jak i dla społeczności lokalnej.X
Kursy krawieckie
(Casa Scalabrini)
W Casa Scalabrini organizowane są różne kursy zarówno dla gości jak i dla społeczności lokalnej.X
Kursy prawa jazdy
(Casa Scalabrini)
W Casa Scalabrini organizowane są różne kursy zarówno dla gości jak i dla społeczności lokalnej.X

Przykłady zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych

OBSZAR / DZIEDZINA D OPIS SPOSÓB PROWADZENIA (WIRTUALNY / STACJONARNY / WARSZTAT / ETC.)ODBIORCY
CZŁONKOWIE EKOMUZEUM (ZESPÓŁ FACHOWCÓW)SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
ZarządzanieZarządzanie jest przydatne w prowadzeniu wszystkich działań ekomuzeum, optymalizacji funduszy i zasobów.ObydwaX
AdministracjaKonieczne jest znalezienie nowych sposobów finansowania w celu osiągnięcia stałej płynności finansowej, by móc zarządzać projektami i działaniami ekomuzeum.ObydwaX
Organizacja wydarzeńNauczenie się organizacji wydarzeń w sposób profesjonalny może pomóc ekomuzeum w przyciągnięciu większej liczby odwiedzających i wykorzystaniu zasobów w lepszy sposób.ObydwaX

2. Galeria

3. Finansowanie i zasoby

Typ podmiotu
Stowarzyszenie
Własność
Publiczna
Status oficjalny
Ekomuzeum o tematyce regionalnej
Roczny budżet
€ 56 460,08 (2019)

Ekomuzeum ma trzy główne sposoby finansowania, rozkładające się w następujący sposób:

 • Stały dochód (25% przychodów): dobrowolny wkład, zarówno online jak i offline. Uczestnicy na koniec wycieczki mogą przekazać dobrowolny wkład. Istnieje też skarbonka online na PayPal-u, skąd ekomuzeum otrzymuje wkład online.
 • Granty prywatne (25% przychodu): od fundacji, centrów badawczych, sponsorów, którzy chcą zainwestować w sektor kultury.
 • Udział w publicznych zapytaniach ofertowych.

Jeśli chodzi o innowacyjne sposoby finansowania ekomuzeum przetestowało fundraising i crowdfounding; metody te nie były przydatne ponieważ ekomuzeum nie ma wystarczających zasobów ludzkich do zarządzania tego rodzaju metodami pozyskiwania środków.

Od tego roku ekomuzeum jest wpisane w program 2×1000 – solidarnościowe finansowanie, w ramach którego podatnicy mogą przekazać stowarzyszeniom kulturalnym, kiedy zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych jest zapisany. Każdy, kto płaci IRPEF (podatek dochodowy od osób fizycznych) może przekazać część podatku na stowarzyszenia, które prowadzą działania w sferze kultury. Ten rodzaj finansowania będzie przydatny, aby utrzymywać stałą płynność finansową; jednakże nie jest cały czas możliwa ewaluacja oddziaływania.

Ekomuzeum ma skomplikowany system zarządzania. Wszystkie projekty są zadłużone, bez posiadania zasobów. Zapytania ofertowe i rozpoczęte projekty muszą być rozliczone – finansowanie opiera się na prefinansowaniu przez ekomuzeum lub oczekuje się na granty bezzwrotne. Normalnie to ekomuzeum prefinansuje wykorzystując kredyty bankowe lub finansowanie osobiste. Dla ekomuzeum pracuje 20 osób i muszą one być opłacone, a koordynatorzy planowania dostają wypłatę jako ostatni; inni współpracownicy dostają wynagrodzenie w rozsądnym czasie, choć nie zawsze jest to możliwe. Przy stałej płynności finansowej planowanie mogłoby być lepiej zarządzane. Wszyscy ludzie pracujący w ekomuzeum są opłacani, ponieważ ekomuzeum stara się unikać niepewności zatrudnienia i wierzy, że każde zaangażowanie powinno być odpłatne; Stażyści Uniwersytetu z programem praktyki są wynagradzani przez Europejski System Transferu Kredytowego (European Creadit Transfer System – ECTS).

4. Partycypcja Społeczna

Ekomuzeum organizuje 12 działań miesięcznie dla dorosłych, szkół i badaczy. 

(250-300 odwiedzających).

Główne działania to:

 • Projekty wzmacniające publiczną twórczość artystyczną  – z lokalną Społecznością Opiekuńczą;
 • Projekt fundacji muzeum szkolnego (z trzecim sektorem);
 • Przyszły projekt Muzealizacji dzielnicy w Bari.

Claudio Gnessi, prezes ekomuzeum opowiada:

“Lokalna społeczność jest zaangażowana w działania na dwóch poziomach: jako publiczność, i  na wszystkich ścieżkach dziedzictwa: kiedy walory dziedzictwa są identyfikowane,  społeczność uczestniczy w miejskiej eksploracji, mającej na celu weryfikację, że oni także .zgadzają się z tym, co jest identyfikowane.

Zaangażowanie to charakteryzuje specyficzna metodyka i działania.

Jeśli chodzi o metodykę, komitet naukowy prowadzi działania w obszarze dziedzictwa i zbiera rezultaty, arkusze zasobów i kursy realizacji , które są przedstawiane społeczności do weryfikacji. Szczególne działania stanowią eksploracje (normalnie trzy miejskie eksploracje) i seminaria. Relacje są dwustronne przejrzyste, ponieważ lokalna społeczność może ewaluować propozycję czy zaraportować włączenie elementu dziedzictwa (praktyka społeczna, lokalny dialekt, dzieło sztuki, zabytek) komitetowi naukowemu, który analizuje i następnie organizuje eksploracje w celu ewaluacji przez resztę społeczności.

Terytorium jest ogromne, więc jest uzgodniona społeczność, która rozwija się w każdej jego części. Tworzy się wiele Społeczności Opiekuńczych, które mają zarejestrowane biuro, prowadzą projekty pilotażowe i przyczyniają się do przekazywania informacji z ust do ust do innych członków społeczności , żeby powiększyć strefę zasięgu. Uczestnicy Ekomuzeum s monitorowani po wpisaniu się na jakieś działanie”.

Ekomuzeum Casilino oznacza “włączenie” i w odniesieniu do lokalizacji ekomuzeum Claudio dodaje:

“Ekomuzeum zdecydowało się nie mieć siedziby, ponieważ my odrzucamy model muzeum i biura są rozproszone na całym obszarze. Każda Społeczność Opiekuńcza ma zarejestrowane biuro, które jest także tematycznym centrum interpretacyjnym ekomuzeum. W dzielnicy Torpignattara znajduje się sekretariat; Casa Scalabrini jest miejscem działań szkoleniowych, jest biegunem badawczym zjawiska migracji i będzie także  miejscem przyszłego Muzeum Migracji; Villa Gordiani zajmuje się tematem pamięci, zarówno ze związkami zawodowymi jak i osobami starszymi z sąsiedztwa. Społeczność zarządza siedzibami w sposób autonomiczny. Największym centrum interpretacyjnym jest terytorium, które reprezentuje interpretację i konserwację. Zawiera ono przestrzeń ekspozycyjną i dydaktyczną. Celem jest osadzenie dziedzictwa w fizycznym wymiarze terytorium, przy delokalizacji centrów interpretacyjnych. Protokół umowy z lokalnymi i kulturalnymi instytucjami, dotyczący tworzenia sieci przestrzeni kulturalnych; w ten sposób mieszkańcy są zaangażowani. W ten sposób wzmacnia się lokalną tożsamość.”

Ekomuzeum ma różne punkty odniesienia w każdej dzielnicy i także przydatne w odniesieniu do lokalnej społeczności. Claudio tłumaczy:

“Ekomuzeum nie ma ustalonej siedziby, lokalizacja prowadzenia działań jest wybierana adekwatnie do potrzeb. To ekomuzeum zawiera w sobie wiele muzeów. 

Na przykład organizujemy szeroko rozpowszechnioną galerię fotografii w różnych przestrzeniach handlowych. Mamy także oznakowania związane z kulturą (z QR kodem) w różnych miejscach w sąsiedztwie, które są przydatne zarówno dla mieszkańców  jak i dla odwiedzających. Ekomuzeum Casilino wierzy, że ulicą są najlepszym centrum ekspozycyjnym; na przykład, dla upamiętnienia faszyzmu nazistowskiego wybraliśmy zapory.

Ekomuzeum popiera i promuje sztukę publiczną taką jak murale. Murale pod opieką ekomuzeum są artystycznym odnowieniem, które ma związki z lokalną kulturą i przywróceniem pamięci. Społeczność lokalna jest aktywnie zaangażowana w ten proces. W rzeczywistości to społeczność wybiera: miejsce, tematykę i artystę, który interpretuje temat w swoim stylu, w swojej estetyce. Artysta jest także częścią Społeczności Opiekuńczej, lub ekomuzeum pyta, czy jest jakiś lokalny artysta zainteresowany uczestniczeniem w pracach nad muralem. Ekomuzeum współpracuje zarówno z artystami, którzy podpisują się (współczesny muralizm) jak i z pisarzami. Ekomuzeum podsuwa puste ściany dla nieznanych twórców, gdzie mogą tworzyć graffiti. Miasto nie zaakceptowało dotąd pisania, nawet jeśli puste ściany są potrzebne w okolicy i twórcy mogliby wyrazić siebie podczas zbiorowej rywalizacji. 

Każde działanie, które jest realizowane jest głosem terytorium (co powraca w wynikach badań), przykładem mogą być Murale dotyczące pamięci dzielnicy Centocelle.”

Ekomuzeum organizuje projekty różnego rodzaju: projekty wzmacniające, projekty dotyczące sztuki publicznej ze społecznością lokalną, projekt na rzecz utworzenia Muzeum Scholastyki we współpracy z trzecim sektorem i muzealizacja dzielnicy w Bari.

4.1. Ludność lokalna

Liczba mieszkańców terytorium/miejscowości, gdzie ekomuzeum jest zlokalizowane
170.000

Sposoby uczestnictwa

 • Ekomuzeum dla dzieci, projekt służący poznaniu terytorium, prowadzony w trzech szkołach średnich Gminie Rzym V;
 • Ekomuzeum chłopców i dziewcząt, projekt mający na celu spis i zmapowanie dziedzictwa kulturwego z punktu widzenia uczniów szkoły podstawowej w Gminie Rzym V;
 • Dni Terytorium, coroczny cykl spotkań służących powrotowi do badań ekomuzeum, sieciowaniu w lokalnych realiach, spotkaniom z miejscowymi instytucjami, podmiotami, realiami;
 • Popularna Szkoła Tor Pignattara (obecnie Szkoła Dziedzictwa), służąca szkoleniu nowych specjalistów w obszarze takich jak planowanie europejskie, relacje z instytucjami, zrównoważona turystyka, partycypacyjne planowanie miejskie;
 • EcomuseoLAB, warsztaty partycypacyjne, podczas których ponad 400 miejscowych obywateli bierze udział i ma na celu wspólne projektowanie przestrzeni miejskiej (największe służyły ponownemu zaprojektowaniu dawnego Cinema Impero i planowaniu obszaru Casilino);
 • Codzienne dziedzictwo, cykl spotkań w klubach seniorów, wspólnych przestrzeniach, siedzibach partii, biurach związków zawodowych, parafiach, centrach zbiórek młodzieży i centrach uchodźców, aby  opowiadać i ilustrować dziedzictwo kulturowe miejsc;
 • Zintegrowane projekty badawcze, działania służące studiom nad terytorium uwzględniające różne aspekty dziedzictwa.

4.2. Środowisko społeczne

Formy zaangażowania

Metodologia ekomuzeum ma ustalony dwojaki model angażowania ludzi w działania.

Działania organizowanie przez ekomuzeum są promowane na stronie www i w mediach społecznościowych ekomuzeum. Ekomuzeum organizuje dwie wycieczki na tydzień, 10 wycieczek w miesiącu.

Działania są promowane różnymi kanałami:

 • Poprzez bezpośredni kontakt z uczestnikami wycieczek;
 • Poprzez media społecznościowe;
 • Z wykorzystaniem listy mailingowej.

Kiedy są zapisy na wycieczki ekomuzeum zbiera wszystkie dane uczestników; w ten sposób ekomuzeum gromadzi większą liczbę adresów mailowych i tworzy listę mailingową z liczbą 1500 zarejestrowanych.

Ekomuzeum organizuje różne formy wycieczek, zawsze przewodnikami są mieszkańcy:

 • Wycieczki powiązane z projektami partnerskimi z obcymi lub rzymskimi uczelniami;
 • Wycieczki ze szkołami, z prezentacjami chłopców i dziewcząt przeszkolonych do stania się przewodnikami turystycznymi;
 • Wycieczki dotyczące Restytucji Terytorialnej, służące odkryciu lokalnego dziedzictwa;
 • Wycieczki dla odbiorców spoza regionu; na przykład ekomuzeum zorganizowało wycieczkę dla Włoskiego Towarzystwa Antropologicznego. Wycieczka z przewodnikiem po dzielnicy Tor Pignattara zaangażowała 80 osób i odbywa się tam degustacja lokalnych produktów na Rynku Rolników w kościele. 

Każdego miesiąca 15 wycieczek jest organizowanych, w których bierze udział 30 uczestników, co daje 450 wizyt w miesiącu. 

Wycieczki są darmowe dla uczestników, żeby zapewnić dostęp do kultury. Uczestnicy mogą zaproponować darowiznę na zakończenie wycieczki (w oparciu o prywatne lub publiczne środki). Uczestnicy nie płacą za umożliwienie dostępu do kultury, ponieważ ekomuzeum jest zlokalizowane w niezbyt zamożnym okolicy.

4.3. Analiza strony www

Typ interwencji możliwy za pośrednictwem strony internetowej

Tylko informacje Możliwość zasugerowania działań Skargi i zażalenia Zakup biletów Otwarty dostęp po zarejestrowaniu się
X
X
X
X

Rodzaje dostępnych propozycji

Sugerowanie celów ekomuzeum Kwestie funduszy Kwestie planowania Kwestie dostępności
Cele ekomuzeum są dobrze opisane na stronie www i w mediach społecznościowych.
Crowfunding czy sekcja darowizn może być przydatna dla użytkowników strony www, którzy chcieliby wesprzeć finansowo ekomuzeum.
Strona www jest dobrze zorganizowana i podzielona na różne tematy.

Jakość informacji zwrotnej

Potwierdzenie otrzymania maila jest wysyłane Propozycje są dyskutowanie na poziomie zarządu ekomuzeum Efekty dyskusji są przesyłane
/
/
/

Strona internetowa ekomuzeum jest przyjazna dla użytkownika i jest dobrze podzielona na różne sekcje: wycieczki, okolice, uczestnictwo. Strona jest podzielona na tematy w sposób jasny, tak że użytkownik może nawigować i znajdować potrzebne informacje w szybki sposób. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się na stronie i wnieść wkład w mapę społeczności online, georeferencje, dodawanie elementów dziedzictwa na terytorium ekomuzeum; element może zostać opisany i po zarejestrowaniu jest funkcjonalność, która pozwala na wpisanie artykułu ze zdjęciami. Użyteczny wideo przewodnik dotyczący rejestracji jest umieszczony obok formularza rejestracyjnego, jest dobrze wyjaśniony tak, aby pomagać użytkownikom w rejestracji.

Strona zachęca też do zaangażowania użytkowników, co można zobaczyć na ilustracji poniżej. Goście o różnych zainteresowaniach mogą wybrać sposób kontaktowania się z ekomuzeum, więc odbiorcy są już podzieleni na tematy, kiedy piszą do ekomuzeum. Strona jest pełna interaktywnych materiałów, takich jak: zdjęcia, wideo i interaktywne mapy. Strona ma wyraźną sekcję do uczestniczenia, okienko (co pokazuje Ilustracja 4), które zawiera zaproszenie do zostawiania komentarzy – w zależności od tego, czy użytkownik jest osobą fizyczną, organizacją, badaczem, instytucją czy szkołą.

5. Innowacje i badania

Ekomuzeum Casilino ad Duas Lauros interpretuje nakazy ekomuzeum w sposób bardzo rygorystyczny, i dlatego nie tworzy centrum wystawienniczego do prezentacji dziedzictwa, ale dąży do jego wzmocnienia w miejscu, gdzie ono występuje. Z tego powodu dostępne są wycieczki z przewodnikiem, eksploracja miasta i aktywność trekkingowa, które można rezerwować przez e-mail. Alternatywnie, zwiedzania lokalnego dziedzictwa (zabytków, muzeum sztuki ulicznej, parki i wille) jest bezpłatne  może być prowadzone online, dzięki trasie na platformie udostępnionej przez Ekomuzeum i można z niej korzystać za pośrednictwem smartphone’ów. Na obszarze Tor Pignattara i Centocelle są także tablice ilustrujące lokalne dziedzictwo stworzone przez Sieć Biznesową tych dwóch dzielnic. Zawartość tablic w dzielnicy Tor Pignattara została zredagowana przez Ekomuzeum Casilino w Duas Lauros i pozwala na połączenie się z trasą na platformie poprzez kod QR.

Ekomuzeum ma różne formy innowacji. Po pierwsze, ekomuzeum wykorzystuje technologię kodu QR, zarówno przy okazji paneli informacyjnych rozmieszczonych w otoczeniu jak i podczas zorganizowanych wycieczek. W ten sposób, ludzie otrzymują dogłębne informacje na temat odwiedzanego miejsca. Po pandemii, ekomuzeum wdraża różne działania online, które zwiększają odbiorców ekomuzeum.

Innym innowacyjnym projektem jest App ekomuzeum (aplikacji mobilnej), dodatkowe narzędzie dostępu po wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego obszaru. Poprzez aplikację można odkrywać historię, opowieści, zabytki, drogi, wspomnienia, kulturę i znacznie więcej. Narracja na temat terytorium jest tworzona wspólnie z mieszkańcami, instytucjami zajmującymi się ochroną, badaczami, szkołami. Wśród kart i tras są te wypracowane partycypacyjnie (trasy ekomuzeum) i w związku z tym zasoby i trasy proponowane przez mieszkańców poprzez system kolektywnego gromadzenia będą także dostępne w aplikacji. Projekt w trakcie realizacji, który wymaga wkładu wszystkich, i może być zainstalowany w łatwy sposób z oficjalnej strony internetowej, AppStore czy GooglePlay.

Ekomuzeum ma relacje ze środowiskiem naukowym, niektórzy członkowie zespołu ekomuzeum są naukowcami i ekspertami w zakresie różnych dziedzin i tematów. Artykuły i rozprawy są przygotowywane we współpracy z profesorami i zespołem ekomuzeum. 

Jednym z ostatnich projektów ekomuzeum był Raport Zrównoważonego Rozwoju, przygotowany we współpracy z badaczami zewnętrznymi.

Ekomuzeum jest zorganizowane na poziomie terytorialnym za pośrednictwem Społeczności Opiekuńczej, które są zaangażowane w projekty proponowane przez ekomuzeum. W każdej dzielnicy są ambasadorowie (punkty odniesienia aktywne na danym obszarze i mają kontakty), którzy współpracują z ekomuzeum w celu rozwijania różnych działań. Ekomuzeum kontaktuje się z ambasadorem z dzielnicy z zapytaniem czy jest zainteresowany udziałem w projekcie, i po tym rozpoczynają współpracę.

Ekomuzeum nie ma siedziby, ale ma różne punkty odniesienia w dzielnicy. I ma faktycznie dwa centra interpretacyjne:

 • wewnątrz centrum Casa Scalabrini 634 na via Casilina 634, budowli, która promuje kulturę spotkań, wzajemnej otwartości i integracji pomiędzy uchodźcami, migrantami i lokalną społecznością poprzez spotkania, dialog i relacje; Casa Scalabrini będzie też siedzibą Muzeum Migracji, gdzie powstanie wielki mural. W Casa Scalabrini organizuje się liczne kursy szkoleniowe.
 • wewnątrz siedziby SPI-CGIL, na viale Irpinia 70, przy związku emerytów, gdzie działa biurko pamięci, centrum interpretacyjne w siedzibie Komitetu Dzielnicy the Tor Pignattara jest na wykończeniu i będzie ono poświęcone planowaniu społecznemu.

Obydwa centra można odwiedzać zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Ekomuzeum.

Ekomuzeum współpracuje z wieloma stowarzyszeniami. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Centrocelle, którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa w okolicy Centocelle, wzmocnienie lokalnej tożsamości. Stowarzyszenie opublikowało książkę “Tygiel Centocelle”, która gromadzi róże perspektywy na temat dzielnicy, gdzie imigranci prezentują swój punkt widzenia. Książka jest w języku angielskim i włoskim i daje różne spojrzenia na dzielnicę Centocelle.

6. Cele rozwoju zrównoważonego (SDGs)

Liczba Celów Zrównoważonego Rozwoju, które są uwzględnione w działaniach ekomuzeum
13
Preferencyjne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
11 zrównoważone miasta i społeczności

Projekty/działania odnoszące się do SDG

PROJEKTY / DZIAŁANIAKRÓTKI OPISSDGREZULTAT
Skład zespołu zarządzającegoZespół zarządzający tworzą 4 kobiety i 2 mężczyzn, o różnej orientacji seksualnej, szanując wszystkie gender.5Zespół jest zrónoważony w zakresie mężczyzn i kobiet
Włączenie członków drugiego pokolenia do zespołu badawczegoWłączenie członków drugiego pokolenia do zespołu badawczego w celu uwzględnienia różnych kultur i religii, i innych perspektyw w zespole ekomuzeum.10Inkluzywność i wymiana kulturowa
Ekomuzeum bez węglaEkomuzeum promuje działania z wykorzystaniem alternatywnych sposobów przemieszczania się (rowery, pociąg elektryczny, wycieczki piesze).7, 13Ludzie są zachęcani do przemieszczania się slow
Bez papieruEkomuzeum nie używa materiałów papierowych, poza kilkoma publikacjami. Cyfrowe czasopisma naukowe są preferowane. Komunikacja odbywa się online.9Odpady są zredukowane
Zwiększenie terenów zielonych dla ludności poprzez planowanie miastaZwiększenie terenów zielonych dla ludności poprzez planowanie miasta. W szczególności, ochrona i promocja dzielnicy archeologicznej As Duas Lauros. Ten sam obszar jest powiązany z ciągami rowerowymi i pieszymi. Nie ma zanieczyszczeń dzięki poruszaniu się slow.11, 3, 13Więcej terenów zielonych dostępnych dla mieszkańców, działania na świeżym powietrzu są preferowane.
Odnowienie terenów zielonych w celu wdrożenia rolnictwa miejskiego; plantacja drzewEkomuzeum promuje odnowę terenów zielonych w celu wdrażania rolnictwa miejskiego. Tereny te mają przeznaczenie rolnicze i jest to też sposób na ochronę tożsamości terytorialnej i pamięci. Planowanie społecznych ogródków warzywnych na obszarze dzielnicy archeologicznej As Duas Lauros. Posadzenie ponad 1000 drzew w okolicy, wspieranie lokalnych komitetów w komunikacji i działaniach.15, 2, 12, 11Kudzie są zachęcani do wykorzystania przestrzeni publicznej w zdrowszy sposób (ogrodnictwo, jazda na rowerze...)
Akcje edukacyjne ze szkołamiZwalczanie ubóstwa edukacyjnego w szkołach.
Wartość dodana w edukacji, gdzie występują wczesne zaniechania nauki i brakuje jakości w edukacji, ze względu na to, że terytorium jest międzykulturowe i ubogie.
Lekcje promujące dziedzictwo w ramach zintegrowanych programów ministerialnych.
Porozumienia podpisane ze szkołami podstawowymi z terytorium.
4Naukowcy mają więcej okazji do edukacji i rozwijania poczucia przynależności
Planowanie zrównoważonego rozwojuEkomuzeum pracuje nad wzmocnieniem kulturowym i planowaniem rozwoju zrównoważonego terytorium. Ekomuzeum włącza zrównoważony rozwój do wszystkich realizowanych projektów.3Zrównoważenie jest wartością i celem we wszystkich działaniach
Zrównoważenie i promocja kulturowa, promocja alternatywnej gospodarkiOdnowienie i identyfikacja dziedzictwa1Wzmocnienie poczucia przynależności terytorialnej u mieszkańców
Bezpłatne działania dla wszystkich w społecznościDziedzictwo jest dla każdego, jest dobrem wspólnym i ekomuzeum promuje bezpłatne zajęcia dla lokalnej społeczności.10Dostęp do kultury

Rozwój zrównoważony jest monitorowany i tworzony jest zintegrowany raport opracowywany co dwa lata. Cel 11 SDG jest najważniejszy i jest syntezą wszystkich działań ekomuzealnych. Raport został napisany z profesor Nadią Cipullo, naukowcem zewnętrznym. Pierwszym krokiem do raportu było określenie różnych kapitałów ekomuzeum. Każdy z tych kapitałów był analizowany w odniesieniu do oddziaływania na SDGs, zgodnie z Międzynarodowymi Ramami Zintegrowanego Raportowania – (IIRC, 2013).

Wkład kulturowy w SDGs: 

 • Odnowa miasta i rozwój społeczności (SDGs: 6, 11, 12, 13)
 • Rozwój i edukacja kulturalna (SDG 4)
 • Rozwój i innowacje gospodarcze (SDGs 8, 9)
 • Włączenie (SDG 10)
 • Rozwój lokalny i relacje (SDGs 15,17).

Kapitał przyrodniczy ma pozytywne oddziaływanie na 13, 15, 12 i 11 SDGs. Faktycznie, ekomuzeum wspiera zalesienie miejskie, nie używa papieru, promuje zrównoważoną mobilność (taką jak żółty pociąg), i ma zielony Plan Ogólny.

Kapitał Finansowy ma wkład w 8, 9 SDG, dzięki różnym działaniom ekomuzeum. Na przykład, wynagrodzenia za pracę, cyfrowa komunikacja, inwestycje w terytorium (panele, bloki schodkowe, apps, szkolenia lokalnych działaczy, donacje).

Kapitał Ludzki ma pozytywne oddziaływanie na SDGs 5, jako że działacze i pracownicy ekomuzeum to w 80% kobiety i 20% mężczyźni. 

Kapitał Intelektualny i Organizacyjny ma pozytywne oddziaływanie na SDGs 4,9, 11, dzięki badaniom, lekcjom w szkołach, tworzeniu Społeczności Opiekuńczych, publikacjom. 

Kapitał społeczny i relacji ma pozytywne oddziaływanie na SDG 5. Ekomuzeum tworzy miejsca pracy na tym obszarze, jest częścią Krajowej sieci ekomuzeów i ma wielu obserwujących (followersów) online i offline.

7. COVID-19

Pandemia byłą okazją do ewaluacji działania i kierunków ekomuzeum. 

Dzięki budowie kapilarnej, która była zdolna do adaptacji i modyfikacji działań, które były prowadzone w fazie rozwoju, podczas pandemii zarówno działania jak i obroty zostały podwojone.

Ekomuzeum było przygotowane w pewien sposób, ponieważ całe upowszechnienie i działalność katalogowania były prowadzone bez papieru.

Podczas lockdownu zorganizowano sześć wirtualnych wycieczek z wykorzystaniem Zooma i Facebooka.

Niektóre wycieczki zostały zorganizowane za pomocą Google Art i miały strukturę prezentacji z geoodnośnikami; w każdy miejscu mapy prezentacja była przerywana, żeby przekazać opowieść o miejscu.

Trochę danych z realizacji tych działań: 600 subskrybentów, 2 tysiące ludzi na żywo i 400 osób na wycieczkę. Pandemia zwiększyła także dostarczane usługi dzięki dotacjom i wszystkimi wygranymi konkursami.

Dzięki działalności online, liczba odbiorców i dotacji podwoiła się.

Ekomuzeum organizowało także seminaria i szkolenia online dla dorosłych i dzieci. Działania online były przydatne dla najsłabszych osób. Na przykład, osoby starsze, które miały trudności z opuszczeniem domu a są bezcenne pamięci tego obszaru, byli w stanie uczestniczyć w zajęciach online w stowarzyszeniach osób starszych. Inną kategorią, która miała korzyści, były muzułmanki, które mogły przełamać bariery kulturowe, uczestniczyły w zajęciach online bez ujawniania się, i także wzmacniać swoje umiejętności językowe i wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego. Dorośli emigranci nie byli zbytnio zaangażowani przed pandemią, o ile zajęcia nie odbywały się w ich symbolicznych miejscach, takich jak meczety. Tylko drugie pokolenia się włączyły dzięki działaniom edukacyjnym w szkołach, ale teraz dzięki działaniom online ekomuzeum przyciągnęło nowych odbiorców wśród dorosłych imigrantów.

Działania online były sukcesem i są kontynuowane po lockdownie; dla ekomuzeum była to wielka okazja do poszerzenia grupy swoich odbiorców w społeczności lokalnej.

Autorstwa

Lisa Pigozzi, Nunzia Borrelli, Raul dal Santo, Silvia Dossena, Lucia Vignati

Koordynatorzy Naukowi

Leandro França, Barbara Kazior, Óscar Navajas, Manuel Parodi-Álvarez, Lisa Pigozzi, Raul dal Santo, Julio Seoane, Maristela Simão