Muzeum Costiumów São Brás de Alportel

>
>

Muzeum Costiumów São Brás de Alportel

Case Study Contents

1. Dane Ekomuzeum

Nazwa Ekomuzeum

Muzeum Costiumów São Brás de Alportel

Data utworzenia

1986

Adres

R. Dr. José Dias Sancho 61, São Brás de Alportel, Portugal. 8150-141

Telefon

+351 289 840 100

1.1. Opis Ekomuzeum

Siedziba Muzeum Kostiumów mieści się w São Brás do Alportel, mieście w południowym regkionie Portugalii, w Dzielnicy Faro (Algarve). Muzeum rozwija serię działań z udziałem społeczności, integrujących różne grupy mieszkańców i imigrantów obecnych w regionie. Muzeum ma również dodatkowe budynki, żeby uzupełnić jego projekty – Centrum Muzeologiczne w Alportel, zlokalizowane w okolicy miasta – i wspierającego organizacje takie jak Przyjaciele Muzeum (AAM).

1.2. Członkowie Ekomuzeum

Osoba zarządzająca

Emanuel Sancho

Stanowisko
Dyrektor
Kontakt
emanuel@museu-sbras.com
Liczba członków zespołu ekomuzeum

3

Kwalifikacje/szkolenia członków zespołu

Muzeologia i Zarządzanie w kulturze

1.3. Szkolenia

Muzeum zachowują otwarte podejcie do szkoleń i działalności edukacyjnej. Instytucja jest zawsze otwarta na współpracę z innymi aktorami – tj. Lokalną administracją publiczną, Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum (AAM), lokalną społecznością, migrantami – i większość jej działań jest rozwijanych w oparciu o sugestie od tych aktorów. Działania te nie są ograniczane do obszaru muzeum, i większość wydarzeń nawiązuje do potrzeb szkoleniowych, takich jak lekcje portugalskiego dla migrantów, fotografia, muzyka, ćwiczenia fizyczne, teatr, aktywnośc związana z promocją lokalnej gospodarki, prawami migrantów i inne działania oferowane na żądanie i opierte na dostępności członków społeczności. 

Zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe odnoszą się głównie do potrzeby budowania mostów pomiędzy działaniami teoretycznymi i praktycznymi, łączenie potrzeb różnych interesariuszy. Potrzeby są zaspakajane lokalnie, nie zależą bezpośrednio od wiedzy akademickiej – główną ideą jest pobudzanie wiedzy dzięki współpracy w projektach, skupione na współtworzeniu, i odnosi się do identyfikacji wspólnych problemów i wspólnych potrzeb, łącząc muzea i społeczności. W tym sensie, promocja wymiany i budowania potencjału prowadzone z innymi ekomuzeami może przynieść liczne korzyści muzeum i wzmocnieniu sieci, jako że może zebrać ludzi z różnych środowisk w określonej społeczności w oparciu o doświadczenie, w celu współpracy w identyfikowaniu podobnych problemów, potrzeb i rozwiązań, żeby lepiej wykorzystać muzeum.

Przykłady szkoleń oferowanych przez Ekomuzeum

SZKOLENIE OPISODBIORCY
CZŁONKOWIE EKOMUZEUM (ZESPÓŁ FACHOWCÓW)SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
MuzeologiaKurs socjomuzeologii tworzony wspólnie z Uniwersytetem w Algarve; Kurs koordynowany razem z muzeum; wizyty prezentujące doświadczenia oparte na współpracy z społecznością; otwarte dyskusje.XX
Wizyty w muzeumWizyty badawcze zapewniane przez muzeum, w relacji z lokalną administracją. Codzienny kontakt ze społecznością lokalną i z działaniami prowadzonymi przez muzeum.XX

Przykłady zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych

OBSZAR / DZIEDZINA D OPIS SPOSÓB PROWADZENIA (WIRTUALNY / STACJONARNY / WARSZTAT / ETC.)ODBIORCY
CZŁONKOWIE EKOMUZEUM (ZESPÓŁ FACHOWCÓW)SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Wymiana i wizyty mające na celu budowanie potencjałuResidencies to exchange experiences with other ecomuseumsOn-siteXX

2. Galeria

3. Finansowanie i zasoby

Typ podmiotu
Podmiot Społeczny – Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel
Własność
Prywatna
Status oficjalny
Status muzeum zgodnie z krajowym prawodawstwem
Roczny budżet
Finansowane niebezpośrednio przez grupę instytucji – Santa Casa, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum, Miasto, Państwo Portugalia

Muzeum jest częścią podmiotu społecznego – the Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel. Instytucja ta jest odpowiedzialna za utrzymanie 3 stałych pracowników obecnych w muzeum: dyrektor i dwóch pracowników merytorycznych, odpowiedzialnych za prowadzenie bieżącej działalności muzeum. Dodatkowo, zapewniane są stypendia dla młodych profesjonalistów, finansowane przez państwo. Lokalna administracja publiczna jest obecna w większości organizowanych przez muzeum działań, mając bezpośredni udział w zasobach dostępnych do utrzymania instytucji. Muzeum jest wspierane przez comiesięczne granty od Miasta São Brás de Alportel. Ponadto, personel muzeum składa projekty do publicznych konkursów i tworzy partnerstwa z innymi instytucjami na poziomie lokalnym i krajowym. Ostatnio, Turystyka Portugalia sfinansowała projekt budowy ogrodu sensorycznego, włączając wolontariuszy do wsparcia realizacji projektu w sposób partycypacyjny. Muzeum jest otwarte na pobyty badawcze, przy wsparciu Miasta.

Zgodnie z opinią interesariuszy muzeum, instytucja przyjęła tak zwaną „międzyorganizacyjną aktywizację muzeologiczną”, która docenia aspekty relacji w zarządzaniu jako przeciwwagę dla pionowej hierarchii. Zdziałania zarządcze dotyczące instytucji oparte są na porozumieniu pomiędzy różnymi podmiotami, które są powiązane z organizacją, niezależnie od tego czy są częścią stałego personelu, wolontariuszami, lokalną społecznością czy członkami Przyjaciół Muzeum. Muzeum było aktywne na forum MINOM (Międzynarodowy Ruch na rzecz Nowej Muzeologii) przy różnych okazjach, oddając wiodącą rolę jego dyrektorowi, Emanuelowi Sancho, a nawet będąc gospodarzem XVII Podróży na temat Społecznej Roli Muzeów w roku 2006. Opisując działalność muzeum w artykule z 2015 roku, , Emanuel Sancho I naukowiec Lorena Querol omówili idee nowej muzeologii wspólnie z innymi koncepcjami, takimi jak rozwój endogeniczny, partycypacja i Socjomuzeologia. Kwestie podnoszone przez Socjomuzeologię przekraczają aspekty rozwojowe, oparte na czysto ekonomicznych przesłankach, a zainteresowanie projektami ludzkiej skali jest powiązane dostrzeganiem lokalnego rozwoju. 

Sfinansowane projekty są efektem inicjatyw wolontariuszy i są odpowiedzią na oczekiwania przedstawione przez społeczność. Jedno konkretne stowarzyszenie jest bardzo silnie obecne w działaniach muzeum: Przyjaciele Muzeum (AAM). Mając ponad 800 członków, w większości emigrantów europejskich mieszkających w São Brás, rozwija ono mnóstwo projektów i inicjatyw w muzeum, takich jk festiwale jazzowe, wystawy, kursy i okrągłe stoły. AAM odgrywa aktywną rolę w tworzeniu projektów i ich wdrażaniu, dzięki własnemu zespołowi, który zajmuje się realizacją działań.

4. Partycypcja Społeczna

Muzeum było łączone w Portugalii z doświadczeniami, które uwydatniają działania oparte na społeczności i relacje pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Muzeum było początkowow poświęcone zbiorom etnograficznym z regionu Algarve, w oparciu o kampanię społecznych darowizn. Po dołączeniu do Podmiotu Społecznego (Santa Casa de Misericórdia), działania prowadzone przez instytucję zostały wpisane do agendy kulturalnej miasta. W kolejnych latach, muzeum stało się miejscem spotkań dla różnych społeczności zamieszkujących miasto – imigrantów z Wielkiej Brytanii, Francji, Ukrainy, Holandii, Brazylii itp. Wśród różnorodnych działań instytucji można wymienić organizację wystaw, festiwale muzyki ukraińskiej, koncerty jazzowe, tradycyjne festiwale portugalskie, partycypacyjne inwentarze, nagrania historii przekazywanej ustnie w społecznościach wiejskich, debaty na współczesne tematy odpowiednie dla społeczności, sesje informacyjne dla społeczności obcokrajowców, pokazy i konkursy mody, kursy fotografii, noce i spotkania z fado w kafejce muzealnej. Społeczną rolę muzeum podkreśla wzrastające znaczenie działań i uznanie instytucji za przestrzeń partycypacji społeczności.

4.1. Ludność lokalna

Liczba mieszkańców terytorium/miejscowości, gdzie ekomuzeum jest zlokalizowane
10.662
Liczba członków lokalnej ludności zaangażowanych w ekomuzeum
+1000 (biorąc pod uwagę członków lokalnej społeczności, imigrantów, szkoły, Przyjaciół Muzeum, itp.)

Sposoby uczestnictwa

Muzeum zostało uznane za jedną z głównych przestrzeni kulturowych w mieście, działając jako miejsce spotkań różnych społeczności w São Brás. Dodatkowo, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum (AAM) zostało utworzone jako niezależna organizacja w celu promocji działań prowadzonych przez muzeum. Organizacja ta ma wysoki poziom interwencji w lokalnych procesach podejmowania decyzji, wnosząc zróżnicowane inicjatywy do przestrzeni muzeum, takie jak festiwale jazzowe, zajęcia jogi itp. Grupa Fotograficzna Algarve organizuje spotkania, żeby dyskutować aspekty techniczne i estetyczne fotografii, promocja wystaw i konkursów.

Jednym z głównych działań partycypacyjnych muzeum jest projekt „Fotografia, Pamięć i Tożsamość” (Fotografia, Memória e Identidade – FMId), wspólne poszukiwanie miejskich zbiorów fotografii. Grupa mieszkańców zwykła spotykać się co tydzień z zespołem muzeum, żeby prowadzić dyskusję po przeanalizowaniu wybranego zbioru starych zdjęć. Inicjatywa opiera się o partycypacyjną metodyką inwentaryzacji, której celem jest zbierania historii portugalskich społeczności lokalnych poprzez interpretację zbiorów przechowywanych w muzeum, a także zdjęć dostarczonych przez ludność lokalną.

4.2. Środowisko społeczne

Formy zaangażowania

Społeczna rola muzeum nie ogranicza się do oferty atrakcji turystycznych, nawet biorąc pod uwagę rolę jaką sektor turystyczny odgrywa jako narzędzie wzmacniania rozwoju lokalnego. Według Dyrektora Muzeum, turyści na ogół widzą pierwszą warstwę muzeum w sposób powierzchowny. Inne warstwy są powiązane z działalnością codzienną rozwijaną wspólnie ze społecznością, taką jak grupy teatralne, chór, zespoły muzyczne, sesje jogi, lekcje języków itp. Muzeum próbuje pobudzać relacje społeczne w społeczności lokalnej, odpowiadając na jej potrzeby prezentowane przez osoby indywidualne i grupy społeczne. W tym sensie, odwiedzający i turyści mogą korzystać z tych inicjatyw, utrzymując atmosferę wymiany na terytorium.

4.3. Analiza strony www

Typ interwencji możliwy za pośrednictwem strony internetowej

Tylko informacje Możliwość zasugerowania działań Skargi i zażalenia Zakup biletów Otwarty dostęp po zarejestrowaniu się
X
Profil na Facebooku

Rodzaje dostępnych propozycji

Sugerowanie celów ekomuzeum Kwestie funduszy Kwestie planowania Kwestie dostępności
X
X

Jakość informacji zwrotnej

Potwierdzenie otrzymania maila jest wysyłane Propozycje są dyskutowanie na poziomie zarządu ekomuzeum Efekty dyskusji są przesyłane
X
X
X

5. Innowacje i badania

System zarządzania, który został rozwinięty w muzeum można uznać za innowacyjną inicjatywę, jako że opiera się on głównie na potrzebach społeczności. Muzeum jest miejscem spotkań różnicowanych grup, a personel jest otwarty na sugestie i propozycje działań do rozwinięcia. Ponad 50% przestrzeni muzeum stanowią obszary wielofunkcyjne, dające duże możliwości rozwijania działań społecznych i kulturalnych w trybie ciągłym, wzmacniając społeczną rolę muzeum. Takie podejście powoduje, że możliwe jest utrzymanie atmosfery stałej innowacji społecznej, jako że muzeum odpowiada na potrzeby społeczności.

Główne działania badawcze są rozwijane z wykorzystaniem metodyki inwentaryzacji partycypacyjnej. Na przykład, grupa “Fotografia, Memória e Identidade” (FMId) spotyka się co tydzień, żeby zbierać stare fotografie, identyfikując i inwentaryzując zbiory. Zajęcia przyrodnicze i kulturalne są zintegrowane w ramach muzeum a zachowanie pamięci społeczności przynosi samoświadomość i pewność siebie osób indywidualnych i grup, nawet po katastrofalnych wydarzeniach – tj. po incydentach pożarów w roku 2012, jednym ze sposobów pomocy społeczności w zrozumieniu sytuacji została przygotowana przez muzeum. Po bezpośredniej pracy nad zbiorami muzeum, osoby starsze wniosły swoją perspektywę, poprzez studiowanie terytorium, odziedziczone odniesienia kulturowe i szanse na godną przyszłość. 

Przyjaciele Muzeum prowadzą newsletter w 6 językach, docierając do większości lokalnych i zagranicznych społeczności mieszkających w regionie. Publikacja utrzymuje aktualność programu kulturalnego i społecznego w São Brás de Alportel, skupiając się na różnorodności działań prowadzonych przez muzum.

6. Cele rozwoju zrównoważonego (SDGs)

Liczba Celów Zrównoważonego Rozwoju, które są uwzględnione w działaniach ekomuzeum
2 (co najmniej)
Preferencyjne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
5 i 12

Projekty/działania odnoszące się do SDG

PROJEKTY / DZIAŁANIAKRÓTKI OPISSDGREZULTAT
Wystawy poświęcone kobietom i kwestiom genderProjekt przyszłych wystaw poświęcony kwestiom gender, pobudzające uczestnictwo kobiet.5Podniesienie świadomości w zakresie równości gender
Okrągłe stoły dotyczące świadomości odnoszącej się do rozwoju zrównoważonego i ekologiiOkrągłe stoły poświęcone dyskusji na temat ekologicznego oddziaływania ludzkich działań, takie jak kampanie przeciwko szczelinowaniu w regionie.12Podniesienie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Konkretna Wystawa skierowana na cel 17 SDGs – proces trwa.Jedną z następnych wystaw poświęconych każdemu z 17 SDGs.WszystkiePodniesienie świadomości w zakresie SDGs.
Wystawa stworzona wspólnie z Siecią Muzeów AlgarveWystawa powiązana z innymi muzeami w regionie Algarve – każde muzeum poświęci jednemu lub więcej celowi SDGs. Propozycja przedstawiona Sieci Muzeów Algarve.WszystkiePodniesienie świadomości w zakresie SDGs w regionie.

7. COVID-19

W okresie pandemii, muzeum z łatwością obserwowało wpływ, ponieważ wizyty turystów spadły niemal do zera. Muzeum musiało zaprzestać organizacji koncertów i festiwali, działając zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Zdrowia. Jednak, muzeum mogło kontynuować organizację działań na świeżym powietrzu, wykorzystując ogród do zajęć artystycznych, tai chi, jogi, kursów językowych itp. Społeczności lokalne postulowała powrót do działań, podkreślając społeczną rolę muzeum. Muzeum objawiło się jako główne miejsce spotkań w mieście, i po procesie ponownego otwierania się obserwowanego w Portugalii, nie było żadnych trudności z ponownym ustanowieniem działań społecznych i kulturalnych.

Autorstwa

Maristela Simão, Leandro França

Koordynatorzy Naukowi

Leandro França, Barbara Kazior, Óscar Navajas, Manuel Parodi-Álvarez, Lisa Pigozzi, Raul dal Santo, Julio Seoane, Maristela Simão