Ekomuzeum Corvo

>
>

Ekomuzeum Corvo

Case Study Contents

1. Dane Ekomuzeum

Nazwa Ekomuzeum

Ekomuzeum Corvo

Data utworzenia

2013 (Projekt) / 2015 (Wdrożenie)

Adres

Vila do Corvo, Wyspa Corvo, Azory, Portugalia

Telefon

+351 292 596 063

1.1. Opis Ekomuzeum

Ekomuzeum Corvo obejmuje całą Wyspę Corvo, najmniejszą i najbardziej odizolowaną w archipelagu Azorów (Portugalia). Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2015 r., odpowiadając na propozycję złożoną w 2013 r. w Regionalnym Zgromadzeniu Legislacyjnym Azorów, w której zalecono stworzenie projektu muzealnego na Corvo, ponieważ była to jedyna wyspa, która nie posiadała muzeum lub innej podobnej instytucji, która zachowałaby i zabezpieczyła jej bogate dziedzictwo. Jest ono rozumiane jako muzeum terytorium, społeczności i ma służyć zrównoważonemu rozwojowi. Celem Ekomuzeum jest odnowienie i zachowanie wyspiarskiej tradycji i dziedzictwa we wszystkich aspektach (ludzkim, przyrodniczym, materialnym, niematerialnym etc.) dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Zaczęło się od jednej struktury fizycznej, Biura Wsparcia Technicznego Ekomuzeum, które jest miejscem pracy, planowania i badań. W 2019, Dom Czasu (Casa do Tempo) został zainaugurowany, który stanowi przyjazną przestrzeń dla odwiedzających, zarówno lokalnych jak i turystów. Odwiedzający mają tu dostęp do informacji, video i objaśnień dotyczących wyspy i jej mieszkańców, zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę i materiały do eksploracji wyspy.

Ostatnio Regionalny Dyrektoriat Kultury zaoferował Ekomuzeum nowoczesną przestrzeń, którą stanowi Wielofunkcyjny Pawilon Corvo. Organizowane są w nim różne wydarzenia kulturalne, takie jak działania związane z konserwacją dziedzictwa, kolokwia, konferencje, spotkania, wystawy, koncerty Fado, przedstawienia teatralne, kino, muzyka fotografia i wiele innych form artystycznego wyrazu.

Planuje się wystawienie jeszcze trzech obiektów: Domu Widokowego (Casa da Vigia), Domu Pamięci (Casa da Memória) i Domu Tkactwa (Casa dos Teares). W tych trzech miejscach planuje się odtwarzać i promować lokalne tradycje, organizować warsztaty i wydarzenia, i oferować inne jeszcze działania dla społeczności i odwiedzających.

1.2. Członkowie Ekomuzeum

Osoba zarządzająca

Drª Deolinda Estêvão

Stanowisko
Dyrektor
Kontakt
Deolinda.RM.Estevao@azores.gov.pt
Liczba członków zespołu ekomuzeum

3

Kwalifikacje/szkolenia członków zespołu

Historia i Studia nad dziedzictwem

1.3. Szkolenia

Ekomuzeum zaobserwowało, że istnieją lokalne tradycje, które są zagrożone zaniknięciem, i że koniecznie trzeba przeszkolić członków społeczności w celu zachowania ich. Zorganizowano spotkania z osobami starszymi, żeby nauczyć się od nich i udokumentować świadectwo, przyczynić się do zachowania ich wiedzy i przekazania jej przyszłym pokoleniom. Szkolenia w tym zakresie są planowane, takie jak warsztaty tkackie w celu odtworzenia i zachowania żywej tradycji. Uformowana została grupa mandolinistów we współpracy ze szkołą, w celu odtworzenia folkloru i lokalnej muzyki. Partnerstwo ze szkołą jest uważane za bardzo ważne w kontekście edukacji o dziedzictwie i jego zróżnicowanych aspektów. Ekomuzeum będzie kontynuowało działania edukacyjne/szkoleniowe w celu promowania zaangażowania młodzieży w waloryzację, zachowanie i upowszechnienie dziedzictwa, które ją otacza.

Ekomuzeum dysponuje obecnie personelem składającym się z trzech członków: jego Dyrektorki Drª Deolinda Estêvão i dwóch pracowników merytorycznych: Drª Andreia Silva i Dr. Manuel Oliveira. Proces rekrutacji kolejnych trzech pracowników jest w toku. Regionalny Dyrektoriat Kultury oferuje szkolenia dla personelu Ekomuzeum, stacjonarne i zdalne, dotyczące różnej tematyki: komunikacji, upowszechnienia, budowania potencjału itp. Zidentyfikowano potrzebę szkolenia personelu Ekomuzeum w zakresie muzeologii / ekomuzeologii i komunikacji strategicznej w celu wzmocnienia ich relacji ze społecznością i zwiększenia zaangażowania publicznego i partycypacji w działaniach. Podobnie jak dla społeczności lokalnej, więcej działań na rzecz budowania potencjału jest potrzebnych, żeby przyczynić się do odtworzenia ginących tradycji, takich jak tkactwo, i szkoleń artystycznych, aby wspierać lokalne grupy muzyczne czy teatralne. Ze względu na izolację wyspy i ograniczone zasoby ludzkie, trzeba sprowadzać zewnętrznych trenerów do prowadzenia szkoleń na miejscu, które są uznawane za bardziej efektywne.

Przykłady szkoleń oferowanych przez Ekomuzeum

SZKOLENIE OPISODBIORCY
CZŁONKOWIE EKOMUZEUM (ZESPÓŁ FACHOWCÓW)SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Edukacja o dziedzictwieEdukacyjne / szkoleniowe działania, żeby zachęcić zaangażowanie młodzieży w waloryzację, zachowanie i upowszechnienie otaczającego dziedzictwaX
Szkolenia muzyczneUtworzenie grupy mandolinistów w celu odtworzenia i zachowania folkloru i lokalnej muzykiX
Kampania na rzecz Dziedzictwa CorvoPodniesienie świadomości dotyczącej kwestii dziedzictwa i prezentacja wyników badań lokalnej społecznościX
Szkolenia ogólneSzkolenia na różne tematy oferowane przez Regionalny Dyrektoriat Kultury: komunikacja, upowszechnienie, budowanie potencjału itp.X

Przykłady zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych

OBSZAR / DZIEDZINA D OPIS SPOSÓB PROWADZENIA (WIRTUALNY / STACJONARNY / WARSZTAT / ETC.)ODBIORCY
CZŁONKOWIE EKOMUZEUM (ZESPÓŁ FACHOWCÓW)SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Muzeologia/ekomuzeologia i strategiczna komunikacjaWzmocnienie ich relacji ze społecznością i sprzyjanie zaangażowaniu publicznemu i partycypacji w swojej działalnościStacjonarneX
Budowanie potencjału w zakresie lokalnych tradycji I dziedzictwaSprzyjać odtworzeniu ginących tradycji, takich jak tkactwoWarsztaty na miejscuX
Szkolenia artystyczneSzkolenia wspierające grupy lokalne takie jak muzyka czy teatrStacjonarneX

3. Finansowanie i zasoby

Typ podmiotu
Muzeum terytorium
Własność
Publiczna
Status oficjalny
Usługi zewnętrzne Regionalnego Dyrektoriatu Kultury Azorów
Roczny budżet
€5,000 (na działalność)

Budżet pochodzi w całości od samorządu regionalnego Regionu Autonomicznego Azorów, jako że Ekomuzeum podlega pod Regionalny Dyrektoriat Kultury. Działalność Ekomuzeum jest nieodpłatna, włącznie z wstępem do Domu Czasu, bez zewnętrznych przychodów. Koszty personelu, utrzymania budynków i wszystkie inne wydatki są pokrywane przez władze. Oprócz pokrywania kosztów stałych samorząd przeznacza roczny budżet €5,000 na Ekomuzeum, na realizację planowanych działań.

Ponadto, podejmowane są działania, aby pozyskać środki z innych źródeł na niektóre inicjatywy. Na przykład, weszło jako partner do konsorcjum, które stara się o środki europejskie, z Programu Erasmus, w celu ustanowienia wymiany pomiędzy instytucjami w obszarze Edukacji i Kultury.

W przyszłości, Ekomuzeum wyobraża sobie wprowadzenie symbolicznej opłaty dla turystów za działania i usługi, które będą dostarczane w Domu Pamięci i Domu Tkactwa. Odwiedzający będą mogli skorzystać z angażujących doświadczeń, takich jak poznanie lokalnego dziedzictwa i tradycji od członków społeczności podczas warsztatów i możliwość zakupu ich produktów (takich jak artykułów wełnianych i lokalnego jedzenia). Będzie to źródłem przychodów dla lokalnej społeczności i wspierać jej rozwój społeczno-gospodarczy.

4. Partycypcja Społeczna

Społeczność lokalna jest zachęcana do aktywnego uczestnictwa w planowaniu działań Ekomuzeum. Istnieje „Grupa Przyjaciół Ekomuzeum Corvo”, grupa fokusowa, która dostarcza wartościowej informacji zwrotnej i wkładu (za pośrednictwem e-maili i w formie online), które są uwzględniane  podczas planowania działań. Jest znacząca frekwencja i zaangażowanie publiczności w działania promowane przez Ekomuzeum, w szczególności wydarzenia kulturalne w Wielofunkcyjnym Pawilonie, w związku z faktem, że Corvo jest odizolowaną wyspą i ma bardzo zamkniętą, małą społeczność.

Jednakże, pomimo całej reklamy, wielu członków społeczności wciąż jeszcze nie odwiedzili Domu Czasu. Ale stopniowo zainteresowanie poznaniem obiektów Ekomuzeum budzi się. „Pewien młody mieszkaniec, który przyszedł do Domu Czasu z członkiem rodziny po raz pierwszy po tym jak turysta rozpoznał go na ulicy. Turysta powiedział mu, że widział go na zdjęciu w Ekomuzeum. Ponieważ był całkiem młody, była mała szansa, żeby było to archiwalne zdjęcie. Okazało się, że pojawił się w filmie, na którym lokalna grupa mandolinistów, do której należał, była zaprezentowana”, wspomina Dyrektorka.

W Domu Czasu odwiedzający mają dostęp do instrumentów, które pozwolą im interpretować terytorium. Niestety, Ekomuzeum nie ma wystarczających zasobów ludzkich, żeby zawsze zapewnić przewodnika do towarzyszenia ludziom. Więc, powstała ulotka z spacerem interpretacyjnym po Vila do Corvo, dzięki informacjom której można odkrywać terytorium samodzielnie. W przyszłości, z rozwojem obiektów Ekomuzeum, planuje się ofertę większej ilości działań partycypacyjnych, zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających, które przyczynią się do odtwarzania i promocji lokalnych tradycji i dziedzictwa.

4.1. Ludność lokalna

Liczba mieszkańców terytorium/miejscowości, gdzie ekomuzeum jest zlokalizowane
386 (2021)
Liczba członków lokalnej ludności zaangażowanych w ekomuzeum
20 (“Grupa Przyjaciół”)

Sposoby uczestnictwa

Celem Ekomuzeum jest zapraszanie ludzi do aktywnej partycypacji w planowaniu działalności. Było to już realizowane poprzez otwarte zaproszenia propagowane za pośrednictwem plakatów i na Facebooku, a także poprzez „Grupę Przyjaciół Ekomuzeum Corvo”. Członkowie tej grupy fokusowej byli zapraszani do wypełniania formularza online wskazującego, na ile śledzą działalność, jakie działania widzieliby do realizacji itp. Pozostawili kilka sugestii, które zostały wykorzystane do tworzenia planu działań. Wielkim zainteresowaniem cieszy się kino, targ rzemiosła, a także wydarzenia odnoszące się do dawnych tradycji, takie jak „Dzień Wełny” i „Dzień Wiatraka”. Przez większość czasu Ekomuzeum musi zapraszać społeczność do uczestnictwa. Jednak niektóre osoby już skontaktowały się z Ekomuzeum spontanicznie proponując wsparcie w organizacji i planowaniu działań.

Muzeologiczne procesy partycypacyjne są często prowadzone, takie jak Partycypacyjna Inwentaryzacja Dziedzictwa Kulturowego Corvo i Archiwum Fotograficzne. Mieszkańcy zostali poproszeni o przyniesienie starych zdjęć rodzinnych do Ekomuzeum, i teraz Archiwum Fotograficzne zgromadziło już ponad 1 000 zdjęć. Fotografie zostały zdigitalizowane i następnie powróciły do swoich właścicieli, którzy dostarczyli informacji na temat kontekstu ich powstania i wyrazili zgodę na ich udostępnianie. Powstał pomysł, żeby stworzyć bazę danych w celu przechowania pamięci społeczności poprzez stworzenie repozytorium dostępnego do publicznych konsultacji. Wystawa „Retalhos de Saudade”, która została wymyślona w oparciu o część z tych fotografii, obejmująca różne tematy odnoszące się do tradycji, wybrane wspólnie z członkami społeczności.

Kontakt osobisty jest uważany za bardzo skuteczną strategię angażowania społeczności: rozmawiając z ludźmi, tłumacząc działalność, zapraszając do uczestnictwa. Personel Ekomuzeum dotarł do ludzi indywidualnie: „przyjdź, weź udział, będzie interesująco, wszystko wytłumaczymy”, Dyrektorka mówi, że to najbardziej przyciąga ludzi.

Członkowie społeczności Corvo (386) uczestniczą głównie w działaniach na zewnątrz Domu Czasu, szczególnie wydarzeniach kulturalnych w Wielofunkcyjnym Pawilonie. Niektóre działania przyciągają widownię ponad 150 osób, takie jak tatr, promocje książki, koncerty Fado etc. Ponieważ Corvo ma bardzo zamkniętą małą społeczność, to stymuluje większą partycypację publiczną, szczególnie w działaniach odnoszących się do tradycji.

4.2. Środowisko społeczne

Liczba odwiedzających z terenu/miejscowości, gdzie ekomuzeum jest zlokalizowane
2 123 (Portugalczycy)
Liczba odwiedzających z zagranicy
221

Formy zaangażowania

Ekomuzeum, jako muzeum terytorium, dostarcza instrumentów, które pozwalają ludziom interpretować to terytorium. Bazując na informacjach i wideo dostępnych w Domu Czasu, i wyjaśnieniach fachowców, odwiedzający są wysyłani do samodzielnego odkrywania wyspy. Byłoby korzystniej, gdyby odwiedzający mogli być prowadzeni przez przewodników. Ale niestety Ekomuzeum nie ma wystarczających zasobów ludzkich, żeby mieć zawsze dostępnych przewodników towarzyszących ludziom. Została stworzona ulotka, która pozwala na odbycie spaceru interpretacyjnego po Vila do Corvo, więc można odbyć samodzielną przechadzkę po terenie korzystając z informacji w ulotce.

Andreia Silva, pracownik merytoryczny Ekomuzeum tłumaczy, że próbowano rozmawiać z tour operatorami, żeby mogli oferować ten spacer swoim klientom. Niestety, był tylko jeden, który się zainteresował, jako że większość z nich pracuje w pojedynkę i brakuje im zasobów do poszerzenia zakresu pracy. „Skompletowaliśmy dokumenty, które im dostarczyliśmy. Sama osobiście nagrałam informacje, których udzielam w różnych punktach, tak żeby było dla nich łatwiejsze zebranie informacji i przekazanie ich klientom. Musimy ciężko pracować nad tą kwestią. Ludzie przyjeżdżają tutaj i często są trochę zagubieni na tym terenie”.

Są plany wzmocnienia partycypacji odwiedzających, zarówno lokalnych jak i obcokrajowców, w związku z nowymi obiektami. W Domu Pamięci planowane jest odtworzenia typowego gospodarstwa domowego z połowy XX w., w którym planowane jest kultywowanie i promowanie tradycji, organizacja warsztatów i wydarzeń, oferowanie działań dla społeczności i odwiedzających. W Domu Tkactwa planuje się odtworzyć cykl produkcji wełny, jako że wyspa jest historycznie związana z hodowlą owiec, produkcją wełny i tkactwem. 

Ekomuzeum chce zainstalować odnowione krosna, prowdić szkolenia dotyczące tkactwa i udostępnić miejsce, gdzie lokalni rękodzielnicy będą mogli pracować i sprzedawać swoje produkty, generując niewielkie przychody dla członków społeczności. 

4.3. Analiza strony www

Typ interwencji możliwy za pośrednictwem strony internetowej

Tylko informacje Możliwość zasugerowania działań Skargi i zażalenia Zakup biletów Otwarty dostęp po zarejestrowaniu się
Facebook
Facebook i email
Facebook i email
Brak odpowiedzi

Rodzaje dostępnych propozycji

Sugerowanie celów ekomuzeum Kwestie funduszy Kwestie planowania Kwestie dostępności
X
X
X

Jakość informacji zwrotnej

Potwierdzenie otrzymania maila jest wysyłane Propozycje są dyskutowanie na poziomie zarządu ekomuzeum Efekty dyskusji są przesyłane
X
X
X

Stworzenie strony poświęconej Ekomuzeum jest planowane wkrótce. Jej zawartość będzie obejmowała misję Ekomuzeum, cele, zespół, programy, zaproszenia do uczestnictwa itp. Profil na Facebooku Ekomuzeum powstał w marcu 2021, i obecnie jest miejscem, gdzie jest więcej informacji dotyczących działań, zaproszenia do uczestnictwa i przestrzeń do wirtualnej interakcji. Profil miał 923 lubiących i 987 obserwujących w styczniu 2022. Profil na Instagramie został stworzony ostatnio, ale nie był on zbyt często aktualizowany, miał tylko 2 posty i 31 obserwujących w styczniu 2022. Obecna strona www należy do Regionalnego Dyrektoriatu Kultury i jej zawartość jest przestarzała, zawiera głównie linki do oficjalnych dokumentów i informacje prasowe z czasów, kiedy projekt startował. Celem nowej, dedykowanej strony, podlinkowanej do profilów na mediach społecznościowych Ekomuzeum, jest poszerzenie zakresu upowszechnienia działalności i dotarcie do większej grupy odbiorców, nie tylko mieszkańców.

Dla społeczności są inne formy upublicznienia działalności, takie jak rozklejanie plakatów w kawiarniach, restauracjach, sklepach spożywczych, piekarniach, w swoich własnych lokalach itp. Jednak, często się zdarza, że wiadomość nie dociera. „Najskuteczniejszą metodą komunikacji jest kontakt osobisty, możemy go tutaj stosować, ponieważ jesteśmy małą społecznością, może w innych miejscach nie byłoby to możliwe”, tłumaczy Deolinda Estêvão.

5. Innowacje i badania

Dla Deolinda Estêvão projekt ekomuzeologiczny jest sam w sobie czynnikiem społecznej innowacji. Który jest muzeum społeczności, służące społeczności, jej zrównoważonemu rozwojowi. Ponadto odnowienie, zachowanie i promocja tradycji, pamięci i historii społeczności, Dyrektorka Ekomuzeum uważa, że innowacyjne jest podjęcie kroków do nowoczesności. Poprzez prowadzenie działań i wydarzeń w Wielofunkcyjnym Pawilonie, możliwe było rozszerzyć działalność. Organizowali wydarzenia takie jak kino, teatr, wystawy, tańce, koncerty, różnego rodzaju artystyczne manifestacje, do których brakowało dostępu dla lokalnej społeczności.

Dodatkowo, do zainteresowania Ekomuzeum przyrodniczym i niematerialnym dziedzictwem terytorium, Partycypacyjna Inwentaryzacja Dziedzictwa Kulturowego Corvo i powiększenie liczby obiektów pozwoli również na innowację w identyfikacji i konserwacji materialnego dziedzictwa społeczności. „To dziedzictwo istnieje i trzeba je odkryć, zachować, udokumentować, upowszechnić”, mówi Deolinda. Ekomuzeum posiada kolekcję eksponatów etnograficznych, które nie są jeszcze na wystawie (takie jak stare krosna i seria przedmiotów, które zostały przekazane od członków społeczności), ale zintegrują Dom Pamięci i Dom Tkactwa. Ekomuzeum zorganizowało zaproszenia do przekazania donacji, restauracji, wystaw, warsztatów i podnoszenia świadomości o tego typu dziedzictwie, włączając społeczność.

Digitalizacja jest również uważana za czynnik innowacji. Celem digitalizacji procesów, cyfrowa organizacja zbiorów i udostępnianie ich online, dając dostęp do tych elementów, które mogą być przydatne dla badaczy, którzy na przykład nie mogą przyjechać do Corvo w tym celu.

Personel Ekomuzeum otrzymał wiele próśb i współpracuje ze studentami studiów magisterskich i doktorskich w ich pracy badawczej. Udzielają wywiadów i dają na przykład dostęp do dokumentacji dotyczącej zbiorów i archiwów. Prowadzą też swoje własne badania przy wsparciu ekspertów różnych dziedzin, takich jak archeologia i antropologia. Zorganizowali Kampanię na rzecz Dziedzictwa, dotyczącą archeologii, w celu znalezienia więcej informacji na temat dokonanych odkryć. Mianowicie, żeby znaleźć ślady ewentualnego młyna, który mógł istnieć na wyspie, a także o studni pływowej. Często to właśnie zespół Ekomuzeum dostarcza informacji badaczom na temat śladów, które mogą potencjalnie zainteresować badaczy. Pewnego razu zgłosili, że burza odsłoniła studnię pływową i przybyła ekipa, żeby ją odkopać. To tylko niektóre przykłady, jest więcej pól zainteresowań w obszarze badań, które są wciąż otwarte. Intencją Ekomuzeum jest, żeby przyczyniać się do badania historii wyspy Corvo i jej społeczności. Organizują wydarzenia, żeby przekazać wiedzę mieszkańcom, prezentując społeczności wyniki działalności badawczej Ekomuzeum i jego partnerów.

Architekci I inżynierowie pracowali już w Biurze Wsparcia Technicznego, przygotowując projekty za darmo, tak aby mieszkańcy mogli odbudować swoje podupadłe domy. Na podstawie tych projektów mieszkańcy mogą się starać o fundusze z Autonomicznego Regionu Azory na restaurację budynków mieszkalnych. Biuro Wsparcia Technicznego cały czas dostarcza wsparcia dla członków społeczności, którzy chcą aplikować o wsparcie odnowy swoich domów, udzielając informacji, pomagając wypełnić dokumenty i spełnić wymagania techniczne. Celem jest promocja zachowania i przekwalifikowania dziedzictwa budowlanego, stymulując również rozwój społeczno-gospodarczy społeczności.

6. Cele rozwoju zrównoważonego (SDGs)

Liczba Celów Zrównoważonego Rozwoju, które są uwzględnione w działaniach ekomuzeum
Co najmniej 6
Preferencyjne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
żadne nie zostały konkretnie określone

Projekty/działania odnoszące się do SDG

PROJEKTY / DZIAŁANIAKRÓTKI OPISSDGREZULTAT
Działania na rzecz edukacji o dziedzictwieDziałania edukacyjne/szkoleniowe mające na celu wspieranie zaangażowania młodzieży w waloryzację, zachowanie i upowszechnienie otaczającego dziedzictwa (przyrodniczego, ludzkiego, materialnego, niematerialnego etc.)4, 11, 14, 15Zaawansowana waloryzacja, zachowanie I upowszechnienie wspólnego dziedzictwa społeczności (przyrodniczego, ludzkiego, materialnego, niematerialnego etc.)
Budowanie potencjału dotyczącego tradycji i dziedzictwaWsparcie odtworzenia ginących tradycji I komercjalizacja lokalnych produktów/usług, takich jak turystyka, tkactwo, rzemieślniczy ser8, 11, 12Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności
Wsparcie odbudowy podupadłych domówDostarczenie wsparcia technicznego członkom społeczności, którzy chcą aplikować o fundusze na remont domów8, 11Promocja zachowania I przekwalifikowania dziedzictwa budowlanego

Kiedy plan działania był przygotowywany, kierowano się wskazówkami do osiągania SDG. Dlatego, działalność Ekomuzeum usiłuje realizować te cele. Jest program edukacyjny kierowany do ludzi młodych (SDG 4), dzięki któremu mogą uczestniczyć w szkoleniach dotyczących znaczenia zachowania zbiorowej pamięci społeczności, historii i dziedzictwa i jego najbardziej zróżnicowanych aspektów (ludzkim, przyrodniczym, materialnym, niematerialnym itp.) – SDGs 11, 14, 15. Ekomuzeum zaczyna podejmować kroki w tej kwestii. Ale nawet z ograniczonym zespołem, te cele są obecne w pracach Ekomuzeum w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczności.

W odniesieniu do tradycji, chcą zachęcić odtworzenie wytwarzania lokalnych produktów takich, jakie były w przeszłości (wełna, ser rzemieślniczy) – SDGs 8, 11, 12. Próbują wytwarzać na przykład ser rzemieślniczy Corvo jako produkt o oznaczonym pochodzeniu „Chcemy, żeby Ekomuzeum odgrywało aktywną rolę w promocji niektórych produktów, które będą sprzedawane, żeby poprawić lokalną gospodarkę”, tłumaczy Deolinda.

Poprzez dostarczenie członkom społeczności pomocy technicznej w remontach podupadłych domów, pomagając im w opracowaniu projektów i wniosków aplikacyjnych, promują zachowanie i przekwalifikowanie budowlanego dziedzictwa(SDG 11), stymulując tym samym rozwój społeczno-gospodarczy społeczności (SDG 8).

7. COVID-19

Chociaż wyspa Corvo nie odnotowała żadnych przypadków Covid przez długi czas dzięki izolacji, społeczeństwo musiało zastosować się do takich samych restrykcji, jakie zostały nałożone na region i cały kraj. Równocześnie obiekty zostały zamknięte dla odwiedzających, a pracownicy merytoryczni pracowali z domu. Nie było wizyt w Domu Czasu. Komunikacja odbywała się za pośrednictwem e-maili, nie było jeszcze profilu na Facebooku czy strony internetowej. Plan działań na rok 2020 nie był realizowany, a budżet przeznaczony na te działania został przeniesiony na rok następny.  Jednakże, nie miało to wpływu na miejsce, jako że działania i wizyty w Domu Czasu są nieodpłatne.

Jak tylko możliwe było ponowne otwarcie, było wielkie zapotrzebowanie. Jako że na Corvo był tylko jeden przypadek Covid i wirus nie rozprzestrzenił się, w dodatku była to pierwsza na świecie w pełni zaszczepiona społeczność, ludzie czuli się tam bezpiecznie. W lecie 2020 odnotowano wieli napływ gości, w tym z innych wysp zainteresowanych odwiedzeniem Corvo i Domu Czasu.

In the summer of 2020, there was a greater influx of visitors, including from the other islands, to visit Corvo and the House of Time.

Autorstwa

Maristela Simão, Leandro França

Koordynatorzy Naukowi

Leandro França, Barbara Kazior, Óscar Navajas, Manuel Parodi-Álvarez, Lisa Pigozzi, Raul dal Santo, Julio Seoane, Maristela Simão