Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana

>
>

Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana

Case Study Contents

1. Dane Ekomuzeum

Nazwa Ekomuzeum

Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana

Data utworzenia

21/05/2016

Adres

Borgo Santa Croce 87, 62100, Macerata (MC) Włochy

Telefon

+39 0733/470761

1.1. Opis Ekomuzeum

Ekomuzeum wspiera programy szkolne, konsoliduje i wzmacnia tożsamość lokalną, organizuje kolekcje zbiorów, promuje dziedzictwo na miejscu, zarządza dziedzictwem w celu promowania rozwoju lokalnego, chroni i interpretuje dziedzictwo, wspiera działalność gospodarczą społeczności, oferuje działania, organizuje wystawy, promuje prawa człowieka i integrację społeczną, promuje turystykę, podejmuje lokalne, krajowe i międzynarodowe wyzwania społeczne.

Wzmacnia terytorium, lokalną kulturę i dziedzictwo architektoniczne w oparciu o technologię surowej ziemi.

Zarządza – w ramach międzynarodowej sieci (Międzynarodowe Stowarzyszenie „Città della terra cruda” – Miasto Surowej Ziemi) – rzeczywistym i wirtualnym centrum dokumentacji architektury surowej ziemi. Ekomuzeum jest miejscem badań, dzielenia się i ulepszania lokalnego dziedzictwa; promuje również współczesne i przyszłe wykorzystanie surowej technologii w zrównoważony sposób.

1.2. Członkowie Ekomuzeum

Osoba zarządzająca

Martina Fermani

Stanowisko
Koordynator
Kontakt
+39 0733/470761
Liczba członków zespołu ekomuzeum

Martina Fermani – Koordynator – świadectwo ukończenia liceum artystycznego, odpowiedzialna za ofertę edukacyjną Ekomuzeum
Anna Paola Conti – Dyrektor Naukowy Ekomuzeum – Architekt i członek Komitetu Naukowo-Technicznego Międzynarodowego Stowarzyszenia Città della terra cruda

1.3. Szkolenia

Ekomuzeum prowadziło działalność kulturalną i społeczną, a także pracowały na miejscu w dziedzinie czysto technicznej. Prace prowadzone w dziedzinie architektury surowego gruntu oraz synergia z Międzynarodowym Stowarzyszeniem „Città della terra cruda” pozwoliły Ekomuzeum nawiązać kontakt z krajową i międzynarodową grupą osób zainteresowanych  i techników, którzy uważają je za punkt odniesienia. W zakresie konkretnego sektora technologicznego.

Ekomuzeum promuje również:

 1. wzmocnienie terytorium oraz dziedzictwa materialnego i niematerialnego poprzez projekt rewitalizacji kulturalnej, miejskiej i społecznej, integracji i dialogu międzypokoleniowego
 2. stworzenie fizycznego i wirtualnego centrum dokumentacji na temat surowych technik budowlanych;
 3. stworzenie archiwum wartości niematerialnych i prawnych poprzez projekt „Opowiedz mi o swoich tradycjach”;
 4. ścieżki edukacyjne dla mieszkańców poprzez wycieczki z przewodnikiem i warsztaty na temat dziedzictwa architektonicznego, technik budowlanych, historii i dziedzictwa lokalnego;
 5. rozpowszechnianie dobrych praktyk i prawidłowego stylu życia poprzez innowacyjne wyzwania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju;
 6. udział w projektach europejskich mających na celu integrację i wielokulturowość;
 7. szkolenia skierowane do profesjonalistów i techników w sektorze budowlanym.

Przykłady szkoleń oferowanych przez Ekomuzeum

SZKOLENIE OPISODBIORCY
CZŁONKOWIE EKOMUZEUM (ZESPÓŁ FACHOWCÓW)SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Wolontariat Europejski w Villa Ficana
Europejski Korpus Solidarności na miejscu
Celem projektu jest rozpowszechnianie wolontariatu europejskiego w kontekście Maceraty jako potężnego narzędzia rozwoju osobistego i świadomości obywatelskiej w zakresie spotkań / wymiany kulturalnej i poszanowania środowiska; promowanie wioski ground, jako historycznego świadectwa i przykładu połączenia tradycji i zrównoważonej architektury.
Projekt przewiduje zaangażowanie wolontariuszy:
 • Wdrożenie działań edukacyjnych skierowanych do szkół i grup zainteresowanych konkretnymi tematami w Ekomuzeum (rewitalizacja lokalnych tradycji, takich jak żywność, tkactwo, historia, sztuka, lokalna tradycja itp.)
 • Wsparcie personelu w organizacji warsztatów na temat tradycyjnych technik budowy z surowej ziemi oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych w wiosce;
 • Przygotowanie lekcji edukacji ekologicznej w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim, które będą następnie prowadzone przez samych wolontariuszy w niektórych miejskich szkołach średnich i na uniwersytetach.
W końcowej fazie wolontariusze mają możliwość zaprojektowania i opracowania "osobistego projektu" zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i postawami, który zostanie włączony do działań Ekomuzeum.
Pod koniec pobytu we Włoszech poznają język i włączą się w rzeczywistość społeczną wioski i miasta.
Działania, które wolontariusze będą wykonywać, nie są nastawione na zysk i przynoszą korzyści lokalnej społeczności, w której będą się integrować i mieszkać przez pewien czas.
Projekt obejmuje 6 europejskich wolontariuszy na okres 11/12 miesięcy, którzy są goszczeni w niektórych domach z surowej ziemi w wiosce Ficana, wykorzystywanych jako pensjonaty.

Kontekst będzie nieformalny i międzykulturowy.

Wolontariusze, dzięki zasadom uczenia się pozaformalnego, będą mieli okazję dowiedzieć się, jak działa organizacja non-profit. Poznają dynamikę procesów partycypacyjnych i aktywnego obywatelstwa, zasady i praktyki zielonego budownictwa i edukacji ekologicznej.

Uniwersalna służba cywilna w Villa Ficana na miejscu

Projekt ma na celu wzmocnienie historii, kultury, tradycji budowlanych i dziedzictwa budowlanego dzielnicy Villa Ficana w gminie Macerata, obecnie Ekomuzeum domów z surowej ziemi Villa Ficana. Interwencja na poziomie kulturowym w celu potwierdzenia historycznej wartości dokumentalnej, jaką reprezentuje wioska, również z architektonicznego i budowlanego punktu widzenia.

Praca wolontariuszy jest niezbędna do ponownej oceny i promowania roli Ekomuzeum Villa Ficana na poziomie turystycznym, miejskim i społecznym.

Ideą projektu jest działanie na rzecz wioski, pracując nad koncepcją zrównoważonego rozwoju, promocji kulturalnej i turystycznej.

Celem jest podkreślenie szczegółów okolicy, aby przyciągnąć turystów, praktyków, studentów, młodych wolontariuszy, mieszkańców i każdego, kto zainteresował się proponowanymi argumentami.

Konkurs nie będzie formalny i międzykulturowy.

Wolontariusze, poprzez nieformalne uczenie się zasad, będą mieli okazję dowiedzieć się, jak działa organizacja non-profit.

Nauczą się dynamiki procesów partycypacyjnych i aktywnego obywatelstwa, standardów i praktyki zielonego budownictwa oraz edukacji ekologicznej.

Działania edukacyjne na miejscuEdukacja na temat ziemi i lokalnej historiiSzkoła podstawowa i średnia
Wydarzenia na miejscuEdukacja na temat lokalnego dziedzictwaObywatele, turyści
Śródziemnomorska Wymiana Turystyki Archeologicznej - Paestum - 15/18 listopada 2018 r. warsztatyDzięki projektowi "Ponowne zasiedlenie ziemi" Ekomuzeum wzięło udział i wygrało konkurs "Żywe dziedzictwo" przyznany przez Europejskie Uniwersyteckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Ravello (2018).Członek muzeum, Ekomuzeum i instytutu kultury.Odwiedzający
Kurs szkoleniowy dla moderatorów - Ekomuzeum Soli i Morza w Cervii - 01/03/2018 warsztatEkomuzeum uznało własne doświadczenia w "Kursach formacyjnych dla moderatorów ekomuzeów w Cervii".Ekomuzea - animatorzyObywatele

Przykłady zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych

OBSZAR / DZIEDZINA D OPIS SPOSÓB PROWADZENIA (WIRTUALNY / STACJONARNY / WARSZTAT / ETC.)ODBIORCY
CZŁONKOWIE EKOMUZEUM (ZESPÓŁ FACHOWCÓW)SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Partycypacyjne zarządzanie i planowanie na miejscuRozwój narzędzi i metod zaangażowania i aktywnego uczestnictwa mieszkańców, obywateli, turystów.Kursy prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów (online / obecność), szkolenia, kształcenie ustawiczne; wymiana doświadczeń z innymi ekomuzeami
Wymiana doświadczeń z innymi ekomuzeami
X
Ekomuzeum edukacyjne na miejscuPodejście do tematu szczegółowego; adaptacja koncepcji edukacji muzealnej do koncepcji ekomuzeum.
Innowacyjność metody
Dydaktyczne podejście do edukacji muzealnej z ekspertami;
Materiały pomocnicze, kurs online, szkolenie online (np. webinarium, samouczek, wideo), poprzez seminarium / krótkie szkolenie, kształcenie ustawiczne, pomoc ekspertów w opracowywaniu nowych projektów)
Wymiana doświadczeń z innymi ekomuzeami
X
Strategie komunikacji dla promocji Ekomuzeum na miejscuRozwój cyfrowych i niecyfrowych metod komunikacji w celu promocji działań i samego EkomuzeumMateriały instruktażowe, kurs online, szkolenie online (np. webinarium, samouczek, wideo), poprzez seminarium / krótkie szkolenie, ciągłe szkolenie, pomoc ekspertów w opracowywaniu nowych projektów;
Wymiana doświadczeń z innymi ekomuzeami
X
rozwiązania technologiczne dla włączenia wirtualnego. warsztaty i wirtualneInnowacyjne metodologieKursy online (np. webinaria, samouczki, filmy wideo) poprzez seminarium / krótką formację, formację ustawiczną, profesjonalnych asystentów dla programistów nowych projektów.
Wymiana doświadczeń z innymi ekomuzeami
X

3. Finansowanie i zasoby

Typ podmiotu
Ekomuzeum
Własność
Publiczne z prywatnym zarządzaniem powierzone w ramach przetargu publicznego na 15 lat grupie stowarzyszeń
Status oficjalny
W trakcie rejestracji
Roczny budżet
Około 35 000 EUR, wydane na 1 pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin, media, stronę internetową, materiały eksploatacyjne.

Udział w projektach Wolontariatu Europejskiego na miejscu (Europejski Korpus Solidarności) umożliwił utworzenie Ekomuzeum i jego ekonomiczne utrzymanie, ponieważ jest ono finansowane z części funduszy przeznaczonych na gościnność europejskich wolontariuszy.

Dodatkowe fundusze na działalność są pozyskiwane poprzez udział stowarzyszeń zarządzających Ekomuzeum w przetargach regionalnych i krajowych.

Międzynarodowe Stowarzyszenie „Città della terra cruda” przyczynia się do finansowania indywidualnych projektów.

Inna forma finansowania polega na organizacji warsztatów i wewnętrznych działań edukacyjnych, a także z ofert odwiedzających na gadżety wykonane przez wolontariuszy Ekomuzeum.

4. Partycypcja Społeczna

Ficana powstała w połowie XIX wieku jako wiejska wioska zamieszkana przez zmarginalizowaną ludność, której towarzyszyła zła reputacja. W latach 70. XX wieku postanowiono ją zburzyć, aby zrobić miejsce dla nowoczesnych kondominiów. Operacja nie jest kontynuowana z powodów ekonomicznych; zamiast tego powstaje oddolny ruch, który chce promować jego ochronę. Najbardziej efektywną pracę wykonuje szkoła podstawowa, która w połowie lat 90-tych przystąpiła do krajowego projektu „Szkoła adoptuje zabytek”, wybierając Ficanę jako dziedzictwo do ochrony. Praca dzieci, wspierana przez ich rodziny, pozwala wiosce na nowo odkryć potencjał sąsiedztwa, aktywując uczciwe mechanizmy, które docierają do administracji.

Rezultatem jest nałożenie ograniczeń przez Sopraintendenza (urząd państwowy zajmujący się dziedzictwem), opracowanie planu odbudowy i renowacja połowy domów, przeprowadzona przez gminę również dzięki funduszom europejskim. Kilka lat temu mieszkańcy powrócili: dziś jesteśmy świadkami odrodzenia społeczności i więzi społecznych między ludźmi. Aby ułatwić to odrodzenie, Ekomuzeum promuje wydarzenia związane z upowszechnieniem i zaangażowaniem, takie jak wywiady z historycznymi mieszkańcami w celu zebrania ich wspomnień lub pokazanie artefaktów wynikających z osobistej kreatywności. Trwa projekt fotograficzny, który opowiada o mieszkańcach i ich życiu w tak wyjątkowych przestrzeniach, jak te w Ficana.

4.1. Ludność lokalna

Liczba mieszkańców terytorium/miejscowości, gdzie ekomuzeum jest zlokalizowane
Wioskę zamieszkuje około 160 osób
Liczba członków lokalnej ludności zaangażowanych w ekomuzeum
około 20/25 osób

Sposoby uczestnictwa

Dialog z mieszkańcami dzielnicy jest najważniejszą pamięcią historyczną, ponieważ istnieje bardzo niewiele pisemnych świadectw o życiu Ficany. Do opracowania map społeczności i szlaków kulturowych wybrano metodologię opowieści: po pierwszym podejściu poznawczym z mieszkańcami wioski i okolicy nastąpiło kolejne spotkanie w celu nagrania audio / wideo i zebrania materiału; osoby, z którymi przeprowadzono wywiady, współpracowały i chętnie pomagały w tym projekcie, a wolontariusze – podzieleni na grupy robocze zajmujące się różnymi tematami (przepisy kulinarne, miejsca, folklor, historia itp.) pracowali nad stworzeniem użytecznego produktu dla całej społeczności. Działaniom tym towarzyszą również spotkania z innymi podmiotami, które podzielają cele ekomuzeum i które są depozytariuszami w szczególności innych aspektów pamięci, takich jak żywność, tradycje ludowe, muzyka itp.

4.2. Środowisko społeczne

Liczba odwiedzających z terenu/miejscowości, gdzie ekomuzeum jest zlokalizowane
Nie było to mierzone
Liczba odwiedzających z zagranicy
Nie było to mierzone

Formy zaangażowania

Liczbę odwiedzających w ciągu pierwszych 5 lat działalności Ekomuzeum (2016/2021), którzy uczestniczyli w wydarzeniach, wycieczkach z przewodnikiem, warsztatach, szacuje się na około 11 000. W rzeczywistości nie jest możliwe dokładne policzenie osób, ponieważ Ekomuzeum nie prowadzi biletów wstępu; jest to również wioska z bezpłatnym dostępem, co umożliwia niezależne wizyty.

Aby zwiększyć udział turystów, Ekomuzeum Villa Ficana uruchomiło następujące projekty:

 1. Przewodniki audio w języku włoskim i innych językach, dostępne na bezpłatnej platformie izi.Travel, które umożliwiają samodzielne zwiedzanie miejscowości.
 2. Przewodnik w alfabecie Braille’a, stałe narzędzie wspierające osoby niedowidzące i niewidome.
 3. Papierowy przewodnik po Ekomuzeum (w języku włoskim i angielskim) jest obecnie publikowany i będzie dostępny bezpłatnie w księgarni naszego Centrum dla Zwiedzających (przewodnik zostanie stworzony we współpracy z gminą Macerata dzięki udziałowi tej ostatniej w regionalnym zaproszeniu).
 4. Wycieczki z przewodnikiem po okolicy i na określone tematy, zawarte w propozycji kulturalnej miasta Macerata
 5. Spacery kulturowe z degustacją typowych produktów, dzięki którym turysta odkrywa terytorium, motywowanie i aktywizowanie współpracy z lokalnymi producentami
 6. Specjalne zajęcia dla rodzin i dzieci
 7. Promocja Ekomuzeum poprzez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w miejscach recepcyjnych miasta.
 8. Udział w projekcie „THE YOUNG SHRIMP – innowacyjny projekt zasobów internetowych” realizowanym przez Stowarzyszenie Małych Muzeów, którego członkiem jest Ekomuzeum.

4.3. Analiza strony www

Typ interwencji możliwy za pośrednictwem strony internetowej

Tylko informacje Możliwość zasugerowania działań Skargi i zażalenia Zakup biletów Otwarty dostęp po zarejestrowaniu się
X
X
otwarty

Rodzaje dostępnych propozycji

Sugerowanie celów ekomuzeum Kwestie funduszy Kwestie planowania Kwestie dostępności
X
X
X

Jakość informacji zwrotnej

Potwierdzenie otrzymania maila jest wysyłane Propozycje są dyskutowanie na poziomie zarządu ekomuzeum Efekty dyskusji są przesyłane
X
X

Ekomuzeum posiada atrakcyjną stronę internetową zoptymalizowaną pod kątem urządzeń mobilnych.

Strona internetowa zawiera informacje niezbędne do prowadzenia szeroko zakrojonych badań nad surową ziemią ii związanymi z nią technikami budowlanymi, zarówno historycznymi, jak i aktualnymi; możliwe jest również skorzystanie z umiejętności i dostęp do archiwów partnerów instytucjonalnych za pośrednictwem specjalnych linków.

Międzynarodowe miasto Raw Earth

Ced Terra

Dostępne są stale aktualizowane galerie zdjęć i bezpośredni link do kanału youtube, który oferuje materiały kulturalne, techniczne, antropologiczne i historyczne

Strona internetowa oferuje zatem przegląd projektu Ekomuzeum Villa Ficana, historii wioski i organizowanych działań.

5. Innowacje i badania

Rozpoczęto badania, które wciąż trwają, dotyczące dawnych mieszkańców i historycznych prac w wiosce Ficana i okolicach Ekomuzeum, aby promować udział mieszkańców oraz poznać i udostępnić jeszcze więcej informacji na temat historii i doświadczeń wioski. Pozwoliło to również na nawiązanie pierwszego kontaktu z Muzeum Emigracji Marche w celu dalszego etapu badań historycznych.

Stworzono spis obiektów znajdujących się w muzeum, który jest stale aktualizowany. Składa się on z arkuszy danych technicznych z informacjami historycznymi, pochodzeniem i zastosowaniem każdego narzędzia.

Innowacją jest dla nas możliwość przekazywania informacji i wiedzy na temat wykorzystania materiałów i technik budowlanych, które mają być stosowane w bardziej zrównoważonym i ekologicznym budownictwie.

Ekomuzeum oferuje kursy szkoleniowe, cykle konferencji i wystaw poświęconych surowym podłożom, które oferują punkty szkoleniowe dla uczestniczących techników.

Ciągłe szkolenia wewnętrzne realizowane dla włoskich i europejskich wolontariuszy pozwalają uczestnikom uzyskać wiedzę na temat surowego gruntu, umożliwiając także identyfikację tej techniki budowlanej na ich terytorium i rozpowszechnianie poruszanych zagadnień.

Rozpoczęto współpracę naukową z Uniwersytetem w Maceracie – Wydziałem Nauk Edukacyjnych, Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki, w celu zapewnienia studentom i doktorantom szeregu badań nad wzmocnieniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz nad społecznością Ekomuzeum Domów Terra Villa Ficana.

Jeśli chodzi o współpracę naukową, inicjowane są wymiany międzynarodowe z innymi włoskimi i zagranicznymi ekomuzeami, koncentrujące się na konkretnych tematach, takich jak: ekomuzeum, sztuka, dziedzictwo materialne i niematerialne, zrównoważony rozwój gospodarczy i środowiskowy.

Partnerstwo instytucjonalne z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Città della Terra cruda pozwala nam na udział w krajowych i międzynarodowych projektach, których partnerem jest to samo stowarzyszenie.

6. Cele rozwoju zrównoważonego (SDGs)

Projekty/działania odnoszące się do SDG

PROJEKTY / DZIAŁANIAKRÓTKI OPISSDGREZULTAT
Ocena tradycyjnego systemu w oparciu o niespaloną ziemię i poznanie jego potencjału dla lepszych efektów. Na miejscuPonowna ocena właściwości materiału gruntowego pod kątem jego zastosowania w nowoczesnych budynkach.Dobre zdrowie i samopoczucieUważamy, że Ekomuzeum może być narzędziem do odkrywania lub uczenia się niektórych celów zrównoważonego rozwoju i dzielenia się poprzez swoje działania i dobre praktyki.
Edukacja do dziedzictwa kulturowego. Na miejscuZnajomość lokalnego dziedzictwa kulturowego jest ważnym systemem sprawiedliwości społecznej i edukacji obywatelskiej.Wysokiej jakości edukacja
Dzielenie się doświadczeniami i życiem mieszkańców, wolontariuszy i obywateli Włoch. Na miejscuZanieczyszczenie idei i kultury ma na celu poprawę finalizacji społeczeństwa w celu akceptacji innych.Zmniejszenie nierówności
Promocja zrównoważonego rozwoju i naturalnych metod. Na miejscuWiedza na temat zrównoważonych technik budowlanych może pomóc obywatelom w świadomym wyborze jakości ich domu i społeczności, w której żyją.Zrównoważone miasta i społeczności
ekonomia zrównoważonego rozwojuRozwój lokalnej gospodarki 0 km, we współpracy z lokalnymi producentami, oraz znajomość łańcuchów produkcyjnych dla świadomych, zdrowych i właściwych wyborów stylu życia dla każdego.Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Po uznaniu wartości kulturowej Ficany, Ekomuzeum stworzyło Centrum Dokumentacji i stało się miejscem odniesienia dla wszystkich tych, którzy w kraju i za granicą zajmują się architekturą szeregową i architekturą zrównoważoną. Dzięki temu na wioskę nałożono ograniczenia krajobrazowe. Ekomuzeum nabiera siły i witalności również dzięki uwadze poświęconej kwestiom związanym z budynkiem, zrównoważonemu rozwojowi w sektorach oszczędzania energii,

Ekomuzeum zbadało fizyczną strukturę budynków zarówno pod kątem ich renowacji, jak i analizy historycznej technologii, która została porzucona na dziesięciolecia, a także pod kątem wykorzystania w nowych budynkach.

Jest to przykład dobrych praktyk, nie tylko na poziomie architektonicznym, ale także społecznym, terytorialnym i ekonomicznym. Regeneracja miejsc pozwala uniknąć niepotrzebnej konsumpcji terytorium. Ekomuzeum promowało wykorzystanie lokalnych, biologicznych produktów o krótkim łańcuchu dostaw i ułatwiło poznanie lokalnych producentów, którzy zostali zaproszeni do opowiedzenia o swojej pracy i dbają o krajobraz kulturowy, w którym działają.

Wśród aktywnych dobrych praktyk jest współpraca ze szkołami w celu wspierania nauczycieli w sposób, który stale podkreśla dbałość o oszczędność energii, zdrowie, szacunek dla środowiska i wiedzę o potencjale obszaru.

7. COVID-19

Podczas pandemii Ekomuzeum było częściowo zamknięte dla zwiedzających, ale wolontariusze kontynuowali badania i promocję w sposób zdalny, ucząc się i eksperymentując z nowymi metodami komunikacji oraz maksymalnie wykorzystując platformy społecznościowe Facebook i Instagram. Zaproponowano, rozszerzono i zmodyfikowano konkursy fotograficzne, zajęcia dla dzieci, historie wideo dotyczące kluczowych tematów w historii wioski, aby można je było wykorzystać online.

Zamknięcie centrum dla zwiedzających i wynikające z tego zawieszenie wizyt z przewodnikiem skłoniło ekomuzeum do zastanowienia się nad innymi sposobami zwiedzania wioski. Po pandemii odwiedzający mogli spacerować ulicami w towarzystwie specjalnie stworzonego przewodnika audio / wideo, który stał się rozpoznawalny dzięki doborowi koloru paneli umieszczonych na ulicach. Różowy kolor, silnie kontrastujący z naturalnymi kolorami tego miejsca, został wybrany właśnie po to, aby zostać natychmiast zauważonym. Powstała nowa trasa, a miejsca zamknięte z powodu pandemii (dom muzealny / sala z muralami) były dostępne dzięki krótkim filmom za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji izi.Travel.

Wokół wioski

muzeum domowe

zdeptana trawa

meet & speak – rozmowa w języku obcym z wolontariuszami

villa Ficana uczestniczy w ogólnopolskiej inicjatywie „Muzea małych opowieści” i wideo

Nauczanie stacjonarne zostało zawieszone, ale dzięki dostępności niektórych nauczycieli byliśmy w stanie dotrzeć do klas szkół podstawowych poprzez specjalnie przygotowane opowiadania (niektóre z dźwiękiem, inne z kolorowymi obrazami). Podtrzymało to relację i promowało nową ofertę edukacyjną (2021/2022), obejmującą wizyty teatralne, animowane czytania itp.

Kalendarz adwentowy 2020

Ekomuzeum do pokolorowania

Działania szkoleniowe i warsztaty zostały zawieszone ze względu na niską skuteczność medium audiowizualnego w tym okresie pełnym spotkań i konferencji online.

Autorstwa

Lisa Pigozzi, Nunzia Borrelli, Raul dal Santo, Silvia Dossena, Lucia Vignati

Koordynatorzy Naukowi

Leandro França, Barbara Kazior, Óscar Navajas, Manuel Parodi-Álvarez, Lisa Pigozzi, Raul dal Santo, Julio Seoane, Maristela Simão